Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ympäristökatselmus 2023

VESDno-2023-194

Valmistelija

  • Suvi Kärmeniemi, ympäristötarkastaja, suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 § - 170 § velvoittaa rakennusvalvontaviranomaisen toimenpiteisiin, mikäli rakennetun ympäristön ympäristökuvaan vaikuttavat seikat eivät ole asianmukaisessa kunnossa. Mahdollisista seuraamuksista ja tarkastusoikeudesta on määrätty MRL 182 ja 183 §:ä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n 1 momentissa on lisäksi rakennusvalvontaviranomaiselle määrätty valvontavelvollisuus. Jätelain 72 § koskee roskaamiskieltoa ja siivoamiseen voi velvoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (JL 75 §). 

Vesilahden kunnan rakennusjärjestys 33 §, 34 §, 35 §
33 § Rakennetun ympäristön hoito tontit ja rakennuspaikat on pidettävä niiden käyttötarkoituksen ja ympäröivän alueen maankäytön edellyttämässä asianmukaisessa kunnossa. Ympäristöä häiritsevien ulkovarastojen ympärille on istutettava tai rakennettava aita. Tontti ja rakennuspaikka tulee muutoinkin tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan. Rakennukset, niiden julkisivut ja ulkopuoliset osat, portit, aidat, istutukset sekä sellaiset rakennelmat ja pienehköt laitokset, jotka vaikuttavat ympäristökuvaan, on pidettävä asianmukaisessa kunnossa ja niin, etteivät ne rumenna ympäristöä.

34 § Koneiden ja laitteiden säilyttäminen ja varastointi asuinrakennuksen tontilla asemakaava-alueella sijaitsevaa asuinrakennuksen tonttia ei saa käyttää huomattavaa häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä turmelevaan varastointiin tai autojen, koneiden, laitteiden tai muiden vastaavien tavaroiden häiritsevään ulkosäilytykseen.

35 § Rakennetun ympäristön valvonta tonttien, rakennusten, rakennelmien ja piha-alueiden kuntoon ja ulkonäköön liittyvien, ympäristökuvaan vaikuttavien epäkohtien korjaamiseksi rakennus- ja ympäristölautakunta tai rakennustarkastaja voivat antaa kehotuksia ja ryhtyä lain ja asetuksen mukaisiin toimiin.

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on suorittanut kunnan vuosittaisen ympäristökatselmuksen 05.05.2023. Katselmukselle osallistui teknisen toimiston henkilöstöä ja lautakunnan jäseniä. 

Katselmuksella kierrettiin lähes kaikkien Vesilahden kylien alueella. Vanhojen ja ilmoitettujen kohteiden lisäksi tarkkailtiin muita mahdollisia huomauttamisen tarpeessa olevia kohteita taajaan asutuilla alueilla ja pääteiden varsilla.

Kierroksen aikana katselmoitiin useita kohteita, joista osalle on lähetetty kehotus jo aiemmin edellisten katselmuskierroksen yhteydessä. Katselmuksen perusteella aihetta jatkotoimenpiteisiin on muutamalla ennalta ilmoitetulla uudella kohteella. Joillakin ”vanhoilla” kohteilla on myös aihetta jatkotoimenpiteisiin, sillä useista kehotuksista huolimatta laiminlyönti kiinteistöllä on jatkunut. Osa vanhoista kohteista oli siivottu. Todettiin, että Vesilahden kunnan yleisilme on pääsääntöisesti viihtyisä ja ympäristökuvaltaan siisti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Lautakunta käy läpi katselmuskierroksen perusteella esiin tulleet kohteet ja päättää tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteistä kiinteistön omistajille epäkohtien ja laiminlyöntien poistamiseksi. Lisäksi lautakunta päättää päivämäärän, johon mennessä toimenpiteet on tehtävä.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta kävi läpi katselmuskierroksen perusteella esiin tulleet kohteet. Lisäksi lautakunta päätti tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteistä, joihin kiinteistön omistajien tulee ryhtyä epäkohtien ja laiminlyöntien poistamiseksi. Toimenpiteiden tulee olla tehtynä 31.8.2023 mennessä.

Esteellisyys

  • Mikko Ala-Orvola, yksi kohde, intressijäävi, sukulaisuussuhde.

Kokouskäsittely

Mikko Ala-Orvola jääväsi itsensä osaksi aikaa pykälän käsittelyä ja poistui yhden kohteen käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

- Jatkotoimenpiteisiin velvoitettavat kiinteistöjen omistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)