Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Suunnittelutarveratkaisu / tila Akanniitty, 922-419-4-27

VESDno-2021-146

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunta on 2.10.2012 § 83 (12-0016-SUU) myöntänyt suunnittelutarveratkaisussa kiinteistölle 922-419-4-9 kaksi rakennuspaikkaa. Tämän jälkeen kiinteistöstä on erotettu kaksi erillistä rakennuspaikkaa, joista 922-419-4-27, Akanniitty on toinen.Kyseiselle kiinteistölle on haettu suunnittelutarveratkaisun jatkoa päätöksessä 4.11.2014 § 98 (14-0009-SUU), joka on myönnetty. Tähän on haettu ja myönnetty jatkoa päätöksessä 13.12.2016 § 94(16-0009-SUU). Jonka jälkeen hakija on jälleen hakenut ja saanut jatkoa päätöksessä 29.01.2019 § 9 (18-134-SUU). 

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Hakija ei ole jättänyt rakennuslupahakemusta luvan voimassaoloaikana, vaan hakee suunnittelutarveratkaisulleen jatkoaikaa.

Kunta on kuullut naapurit, eikä heillä ollut huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää erillisenä liitteenä olevan päätöksen (21-0067-SUU) mukaisesti hyväksyä haetun suunnittelutarveratkaisun jatkoajan.

Tämä lupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tätä lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan Rakennus-​ ja ympäristölautakunta on 2.10.2012 § 83 (12-​0016-​SUU) myöntänyt suunnittelutarveratkaisussa kiinteistölle 922-​419-​4-​9 kaksi rakennuspaikkaa. Tämän jälkeen kiinteistöstä on erotettu kaksi erillistä rakennuspaikkaa,​ joista 922-​419-​4-​27,​ Akanniitty on toinen.Kyseiselle kiinteistölle on haettu ja myönnetty suunnittelutarveratkaisun jatkoa 4.11.2014 § 98 (14-​0009-​SUU),​ 13.12.2016 § 94(16-​0009-​SUU), 29.01.2019 § 9 (18-​134-​SUU) sekä  11.05.2021 § 43 (21-​0067-​SUU).

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa 19.06.2023 saakka. Hakija ei ole jättänyt rakennuslupahakemusta,​ vaan hakee suunnittelutarveratkaisulleen jatkoaikaa.

Kunta on kuullut naapurit,​ eikä heillä ollut huomautettavaa.

MRL 136 §:n mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueen ulkopuolella on, että:

 1. rakennuspaikka täyttää 116 §:n vaatimukset;
 2. rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset;
 3. rakentaminen täyttää 135 §:n 3–6 kohdassa asetetut vaatimukset;
 4. teiden rakentaminen tai vedensaannin taikka viemäröinnin järjestäminen ei saa aiheuttaa kunnalle erityisiä kustannuksia; sekä
 5. maakuntakaavasta tai yleiskaavasta johtuvat 33 ja 43 §:n mukaiset mahdolliset rajoitukset otetaan huomioon.

Sovellettavat oikeusohjeet MRL 16 §, 136 §, 137 §

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää erillisenä liitteenä olevan päätöksen (23-0037-SUU) mukaisesti hyväksyä haetun suunnittelutarveratkaisun jatkoajan. Tämä lupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tätä lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa.

Päätös

 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

-Hakija, lausunnon antaja, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on:

 1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
 4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
 5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
 6. toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
 7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 029 564 2200
faksi: 029 564 2269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).