Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Poikkeaminen (MRL 171 §) tila Kantala / 922-413-3-134

VESDno-2023-208

Perustelut

Hakija hakee poikkeamisluvalla vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia Vesaniemessä, alueella on voimassa Kirkonkylän osayleiskaava, kiinteistö sijaitsee AP-1 merkityllä rakennuspaikalla. Hakemuksen kohteena on tila Kantala kiinteistötunnus 922-413-3-134. Kiinteiston pinta-ala on 11814m².

Hakija hakee rakenteilla oleva loma-asunnon 135m² käyttötarkoituksen muutosta vakituiseen käyttöön. Lisäksi haetaan tilusvaihdon yhteyessä kiinteistorajojen muutoksen myötä kiinteistölle siirtyneen vanhan loma-asunnon 63m² käyttötarkoituksen muuttamista talousrakennukseksi, jossa on varasto ja nukkuma-aitta. Kiinteistöllä sijaitsee myös rantasauna 22m². 

Hakija on kuullut naapurit. Heillä on asiaan huomautettavaa.

Pirkanmaan ELY-keskus on lausunnossaan todennut. ettei käyttötarkoituksen muutosta tule ratkaista yksittäisellä poikkeamisluvalla, vaan laajemman alueen kattavalla asemakaavalla.

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset, MRL 171 §
Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta
rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
 4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Lisäksi:

Kunta ei saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on vähäistä suuremmasta rakennusoikeuden osoittamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

Sovellettavat oikeusohjeet MRL 171 § ja MRL 171.2 §; 1129/2008.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää erillisen päätösliitteen 23-0039-POI mukaisesti hylätä poikkeamishakemuksen molempien rakennusten käyttötarkoituksien osalta.

Erityisenä perusteena voidaan katsoa, että käyttötarkoituksen muutokset aiheuttavat tässä tapauksessa haittaa kaavan toteuttamiselle ja johtavat vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa pykälän valmisteluun.

Tiedoksi

-Hakija, lausunnontantajat, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on:

 1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
 4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
 5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
 6. toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
 7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 029 564 2200
faksi: 029 564 2269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).