Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kestävän kehityksen omatoimiraha 2023

VESDno-2023-141

Valmistelija

  • Suvi Kärmeniemi, ympäristötarkastaja, suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnalla on varattuna vuoden 2023 talousarviossa rahaa kestävän kehityksen omatoimiseen edistämiseen. Määräraha on tarkoitettu kunnan yhteisöille omatoimisiin toimenpiteisiin, joilla edistetään ekologisen kestävän kehityksen toteutumista kunnassa. Avustusta voi saada esimerkiksi ympäristön- ja maisemanhoitoon, vesien kunnostukseen sekä luonnonsuojelullisiin hoitotoimenpiteisiin. Omatoimirahaa on myönnetty vesistökunnostuksiin ja vesistöjen sekä rantojen hoitoon. Viime vuosina omatoimirahaa on voinut hakea laajemmin hoito- ja kunnostustoimenpiteisiin, jotka edistävät yhteisen ympäristön puhtautta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Rakennus- ja ympäristölautakunta (ltk. 26.2.2013, § 21) hyväksyi periaatteet, joiden perusteella myönnetään omatoimirahaa yhteisöille omatoimisiin ympäristön kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin. Vuonna 2023 omatoimirahan myöntämisessä noudatetaan hyväksyttyjä omatoimirahan myöntämisen periaatteita.

Omatoimirahan myöntämisen oleellisia edellytyksiä ovat mm. hankkeiden suunnitelmallisuus ja hankkeiden omatoimisuus (aktiivinen hakeminen ja omarahoitus/talkootyöt). Omatoimiraha on tarkoitettu pääasiassa kunnan yhteisöille ja hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Omatoimirahalla ei avusteta yksittäisen maanomistajan kiinteistöllään tekemää ympäristönhoitoa muuten kuin perustellusta syystä (esim. luonnonsuojelullisesti arvokkaan kohteen hoito). Omatoimirahaa ei voi saada toimenpiteisiin, joihin saadaan jotain muuta julkista tukea (esim. kemera, maatalouden ympäristötuki ja sen erityistuet). Hanke tulee toteuttaa 31.10.2023 mennessä tai perustellusta syystä myöhemmin (esim. ruoppaus).  Avustus on enimmillään 30 % kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 500;- euroa / kohde. 

Kestävän kehityksen omatoimirahan hakuaika oli 05.04. - 25.05.2023. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 3 kpl: Kässänrannan asukasyhdistys ry asuin- ja ulkoiluympäristön ylläpitoon, Kirkonkylän-Onkemäen osakaskunta Hirvijärven ja Onkemäenjärven vesikasvien niittoon sekä Pynnäjärven osakaskunta Pynnäjärven vesikasvien niittoon.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää 500 € omatoimirahan seuraaville hakijoille: Kässänrannan asukasyhdistys ry, Kirkonkylän-Onkemäen osakaskunta, Pynnäjärven osakaskunta. Myönnetty omatoimiraha maksetaan hakijan tekemää laskua vastaan päätöksen saatua lainvoiman. Laskun laatimiseen lähetetään hakijoille ohje. Vesikasvien koneellisesta niitosta on hakijoiden tehtävä niittoilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukselle, mikäli ilmoitusta ei ole jo tehty. 

Päätös

 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.