Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 2.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2023

VESDno-2023-154

Valmistelija

  • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on vuoden 2023 talousarviossa varattu määrärahaa 78 500 €, eli avustusten määrää on hieman nostettu edellisistä vuosista. 
Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Uuden lain mukaan kunnat voivat edelleen myöntää avustuksia tiekunnille. Avustamisen ehtona kuitenkin on, että tiellä on tiekunta. Samoin tiekunnan tietojen on oltava ajan tasalla yksityistierekisterissä ja ns. kansallisessa tietietojärjestelmässä eli Digiroadissa (painorajoitukset, tienkäytön rajoitukset ja kieltämiset).

Yksityistielaki 560/2018 

”84 § Kunnan avustus:

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä 
koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”

”50 § Yksityistietä koskeva tieto:

Tiekunnan toimielimen on huolehdittava, että tiekunnasta on 89 §:n mukaiset ajantasaiset tiedot mainitussa pykälässä tarkoitetussa yksityistierekisterissä ja 
että yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.”

22.2.2023 oli ilmoitus paikallislehdessä, että Vesilahden kunnan yksityistieavustukset jaetaan olemassa olevien tietojen perusteella, mikäli tiekunnan tiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Jos kyseessä on uusi tiekunta tai tiekunnan tai tien tiedoissa on tapahtunut muutoksia, esim. vakituisten asuntojen määrä tien varrella on muuttunut tai tiekuntien asioita hoitavien henkilöiden tiedot muuttuvat, on siitä pitänyt ilmoittaa siihen tarkoitetulla lomakkeella. Hakemukset on tullut toimittaa kuntaan 02.04.2023 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuoden 2023 kunnossapitoavustukset valtuuston vahvistamien jakoperusteiden perusteella tehdyn liitteenä olevien maksatusluettelon 2023 ja 2022 hakemusten perusteella. Myönnetty kunnossapitoavustus maksetaan hakijan tekemää laskua vastaan päätöksen saatua lainvoiman.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuoden 2023 kunnossapitoavustukset valtuuston vahvistamien jakoperusteiden perusteella tehdyn liitteenä olevien maksatusluettelon 2023 ja 2022 hakemusten perusteella. Jaettava määräraha on 77 500 euroa.

Myönnetty kunnossapitoavustus maksetaan hakijan tekemää laskua vastaan päätöksen saatua lainvoiman ja laskun laatimiseen lähetetään hakijoille ohje.

Kokouskäsittely

Muutettu päätösehdotus:  Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuoden 2023 kunnossapitoavustukset valtuuston vahvistamien jakoperusteiden perusteella tehdyn liitteenä olevien maksatusluettelon 2023 ja 2022 hakemusten perusteella. Jaettava määräraha on 77 500 euroa, eikä 78 500€, kuten esittelytekstissä virheellisesti lukee.

Tiedoksi

-Hakijat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.