Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 2.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Ympäristönsuojelu

 • Alueellisen jätehuoltolautakunnan viranhaltijapäätös 24.03.2023 § 408
 • Alueellinen jätehuoltolautakunta 12.04.2023:  § 15 jätemaksukertymän käyttö vuonna 2022, § 16 vuosikertomus, § 17 Vireillepano kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa kiinteistöjen liittämiseksi kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
 • ELY-keskuksen lausunto vesilain mukaisen luvan tarpeesta, Jokimaan tilan kosteikkosuunnitelma, kiinteistöt 922-404-2-15, 536-443-1-566 ja 536-443-1-1581
 • Ruoppausilmoitus ELY-keskukselle 13.4.2023
 • Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös meluilmoituksesta 12.04.2023 § 1

Rakennusvalvonta

 • Seuraava kokous 06.06.2023 klo 18.30
 • viranhaltijapäätökset 2023

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Merkittiin tiedoksi. 

Päätös

Merkitään tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)