Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 2.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kunnallisten jätehuoltomääräysten muutokset

VESDno-2023-151

Valmistelija

  • Suvi Kärmeniemi, ympäristötarkastaja, suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Alueellinen jätehuoltolautakunta on toimittanut lausuntopyynnön koskien kunnallisia jätehuoltomääräyksiä ja niiden perustelumuistiota koskevia muutoksia, joiden esitetään astuvan voimaan toimialueella 1.7.2023 alkaen.

Voimassa oleviin jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan muutoksia erityisesti kompostointia ja kompostointi-ilmoitusten jättämistä (§ 18) sekä lasipakkausten ja pienmetallin tyhjennysväliä (§ 23) koskien. Näiden lisäksi ehdotetaan pienimuotoisempia tarkennuksia seuraaviin kokonaisuuksiin: kimppa eli yhteinen keräyspiste (§ 8), asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet (§ 15) sekä siirtymäsäännökset (§ 48).

Samalla myös jätehuoltomääräysten perustelumuistioon ehdotetaan tehtäväksi muutoksia koskien seuraavia pykäliä: kimppa eli yhteinen keräyspiste (§ 8), jätteiden putkikeräysjärjestelmä (§ 10), asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet (§ 15), kompostointi (§ 18), keräysvälineiden tyhjennysvälit (§ 23), poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä (§ 46) ja siirtymäsäännökset (§ 48).

Ehdotus

Esittelijä

  • Suvi Kärmeniemi, ympäristötarkastaja, suvi.karmeniemi@vesilahti.fi

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu ehdotuksesta seuraavaa:

Päivitetyt muutokset ovat määräyksiä selventäviä ja ne vastaavat muuttuneen jätelain vaatimuksia. 

 

Päätös

Pyydetään tarkistamaan 48 § ehdotuksen siirtymäsäännöksen päivämäärä.

Hyväksyttiin muutoin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Alueellinen jätehuoltolautakunta (sähköisesti)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)