Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastine vuoden 2020 arviointikertomukseen

VESDno-2020-191

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta laatii loppuun ja hyväksyy arviointikertomuksen tilikaudelta 2020 ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto käsittelee liitteenä ilmenevän arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja muiden toimielinten käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi
  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan KVAL §28 / 21.6.2021 käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja muiden toimielinten käsiteltäväksi.

Alla olevassa selostetekstissä on tarkastuslautakunnan huomiot rakennusvalvonnan osalta. 

Rakennusvalvonnan viranomaisaseman ja siihen liittyvien lakien ja asetusten suuri määrä ja velvoittavuus edellyttää perehtyneisyyttä ja kokemusta sekä viranhaltijoilta että lautakunnalta. Vesilahden rakennusvalvonta on hyvässä maineessa nopeutensa ja osaamisensa vuoksi. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden vaihdokset aiheuttavat aina uhan, joka saattaa vaikeuttaa onnistumista toiminnassa. Uuden lautakunnan perehdyttämiseen pitää paneutua.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kiinteistöveroselvitys on saatu tehtyä. Työ pitää saattaa loppuun ja kaikki kunnan alueella olevat kiinteistöt asianmukaisesti verotettaviksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tietoonsa tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2020. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Myönnettiin kunnan tekniselle johtajalle Harri Vierikalle läsnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän ajaksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)