Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Oikaisuvaatimus toimenpidelupaan 21-0109-T

VESDno-2021-234

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Hakija on jättänyt oikaisuvaatimuksen toimenpidelupaan 21-0109-T. Luvalla haettiin loma-asunnon ns. harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamista. Lisäksi haettiin uutta rakennuslupaa jo rauenneella rakennusluvalla 01-0085-R aloitetun rakennuksen valmiiksi saattamiseksi.

Rakennustarkastaja on myöntänyt toimenpideluvalla jätevesijärjestelmän rakentamisluvan. Sen sijaan uutta rakennuslupaa ei ole myönnetty, jonka osalta hakija hakee oikaisua. 

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan pykälän oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aura Elliott, aura.elliott1@vesilahti.fi

 • Todetaan, että toimenpidelupapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus 14 vrk kuluessa. Suoritetusta katselmuksesta on tehty oikaisuvaatimus 14 vrk kuluessa. Viranhaltija on käyttänyt toimivaltaansa oikein tehdessään päätöksiä ko. asioissa. Koska oikaisuvaatimus koskee viranhaltijan toimintavaltaa, rakennusvalvontaviranomainen käsittelee oikaisuvaatimuksen ja tekee asiassa päätöksen.
 • Toimenpidelupa jätevesijärjestelmän rakentamiseksi 21-109-T pitäisi olla vain jätevesijärjestelmää koskeva. Siinä ei oteta kantaa muihin seikkoihin. Koska jätevesijärjestelmää on korjattu viranhaltijan ohjeistuksien mukaan, tehdään jätevesijärjestelmää koskien erillinen lausunto, kuten viranhaltijat ovat selvityksessään jo tehneet. 
 • Lautakunta katsoo, että oikaisuvaatimuksen tekijä on pyrkinyt saattamaan asiat siihen kuntoon, kuin nykymääräysten ja viranhaltijan ohjeistuksen mukaisesti on mahdollista. Loppukatselmus tulisi suorittaa, huolimatta siitä, että aikaa on kulunut paljon ja lupa on teknisesti rauennut. Lautakunta ohjeistaa viranhaltijaa antamaan loppukatselmuspöytäkirjan rakentajalle, jossa on todettu luvan toteutuminen ja mahdolliset puutteet ja ongelmat. Näitä ovat esimerkiksi puuttuvat katselmukset. Loppukatselmuspöytäkirjassa on myös oltava oikaisuvaatimus lautakunnalle.

 

 

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Esteellisyys

 • Veli Salmi, osallisuusjäävi.

Kokouskäsittely

Lautakunnan puheenjohtaja Aura Elliott esitteli asian. Rakennustarkastaja oli paikalla vastaamassa kysymyksiin. Asian esittelyn jälkeen rakennustarkastaja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

- Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna  
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi    
Puhelin: 029 564 2200
Faksi: 029 564 2269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää:

Vesilahden kunnan kirjaamo
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti   
Sähköposti: vesilahdenkunta(a)vesilahti.fi
Puhelin: 03 5652 7500

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.