Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 14.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2022

VESDno-2021-317

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohje vuodelle 2022 on laadittu seuraavat asiat huomioiden:

 • suunnitteluohje perustuu voimassa oleviin veroprosentteihin ja nykyiseen kuntastrategiaan
 • vero- ja valtionosuustuloarviot perustuvat elokuussa 2021 julkaistuihin tietoihin ja tiedot voivat päivittyä suunnittelun edetessä
 • tiedossa olevaan henkilöstökulujen kasvuun mm. tulevien sopimuskorotusten kautta on varauduttu riittävillä varauksilla
 • koronakustannuksiin ei ole osoitettu vuodelle 2022 erillistä varausta vaan ne käsitellään tarvittaessa erikseen

Talousarvioprosessi käynnistyy kunnassa siten, että toimialat suunnittelevat vuoden 2022 taloutta syyskuun aikana. Talousarvion lautakuntakäsittelyt on aikataulutettu lokakuun alkuun 2021. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 1.11.2021 kokouksessa.  Kunnanvaltuusto päättää talousarviosta 13.12.2021 kokouksessaan.

Vesilahden hallintosäännön mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnitteluohjeen. 

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnitteluohjeen vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi
 • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.09.2021 § 173 antanut talousarvion laadintaan suunnitteluohjeen. Kunnanhallituksen hyväksymää suunnitteluohjetta tulee noudattaa. 

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on etteivät käyttömenot kasva. Palkkojen korotusvaraus kuitenkin huomioidaan. Väkiluvun ja lakisääteisten tehtävien kasvusta tai alenemisesta johtuvat tuottettavien palvelujen määrän lisäys tai vähennys tulee myös ottaa huomioon. Vertailua tulee tehdä suhteessa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden toteumaan.

Vesilahden kunnanhallitus on kokoukseessaan 13.9.2021 § 174 päättänyt ympäristönsuojelun järjestämisestä, että Vesilahden kunnanhallitus päättää perustaa ympäristötarkastajan viran ja antaa täyttöluvan ympäristötarkastajan vakituiseen virkaan 1.12.2021 alkaen. Lisäksi VEsilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.4.2021 päättänyt perustaa Vesilahden kuntaan rakennusvalvontaan tarkastusinsinöörin viran. Virkojen perustaminen tulee nostamaan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palkkakustannuksia. Lisäksi henkilöstön koulutukseen on syytä varata määrärahoja vuodelle 2022.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää;

 1. hyväksyä liitteenä olevan esityksen talousarvioksi 2022, rakennusvalvonnan ta-lomakkeet, sekä esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
 2. antaa rakennustarkastajalle valtuudet tehdä teknisiä korjauksia ta-lomakkeeseen. 
 3. valtuuttaa rakennustarkastajan tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus niin edellyttää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Annettiin kunnan tekniselle johtajalle Harri Vierikalle läsnäolo ja puheoikeus.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.