Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 14.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Poikkeaminen (MRL 171§) tila Jussinkorpi, 922-430-4-42

VESDno-2021-357

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Hakija hakee poikkeamislupaa 48 k- m² parvella varustetun vapaa-ajan rakennuksen rakentamiselle M-merkinnällä merkitylle maa- ja metsätalousalueelle Pirkanmaan ympäristökeskuksen 24.10.2002 vahvistaman rantaosayleiskaavan alueella. Kiinteistöllä ei ole omaa rantaa, joten sitä ei ole huomioitu rantaosayleiskaavan emätilatarkastelussa, eikä sille näin ollen ole myönnetty lomarakennuspaikkaa. Alueella rantaosayleiskaavan syvyys on noin 300m. Suunniteltu rakennuspaikka sijoittuu noin 200m päähän rannasta.

Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole hankkeeseen huomautettavaa. 

Kiinteistöllä ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita. Maakuntakaavassa Vakkalantie on merkitty ulkoilureitiksi. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä osoittaa ensisijaisesti tarpeen reitille.

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset, MRL 171 §
Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta
rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
 4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

 

Sovellettavat oikeusohjeet MRL 171 §.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää erillisenä liitteenä olevan päätösesityksen (21-0160-POI) mukaisesti hyväksyä poikkeamishakemuksen ehdollisena, että rakennuspaikalle järjestetään riittävästi talousvesitutkimukseen perustuvaa, laatuvaatimukset täyttävää juomavettä. Rakennuspaikalle rakennetaan voimassa olevien määräysten mukainen jätevesijärjestelmä.

Kaavasta poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteutumiselle muiden tonttien osalta.
Suunniteltu vapaa-ajan rakennus soveltuu tyyliltään ympäröivään maisemaan ja kyseiselle tontille.

Tämä ehdollinen poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien.
Tätä ehdollista poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

-Hakija, lausunnon antaja, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on:

 1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
 4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
 5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
 6. toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
 7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 564 2269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).