Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Lausunto Kauppilan ranta-asemakaavan kaavaluonnoksesta

VESDno-2020-277

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnanhallitus on hyväksynyt  07.12.2020 § 266 asettaa Kauppilan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kuulemista varten. Kaavatyöhön on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Tehtävänä on laatia ranta-asemakaava kiinteistölle 922-401-2-44 Vesilahden Kauppilaan Keihosten kylään. MRL:n mukaan ranta-asemakaava laaditaan pääosin loma-asutusta varten. Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa kaksi omarantaista vakituisen asunnon rakennuspaikkaa ranta-alueelle siten, että rakentaminen sijoittuu pääosin kauemmaksi rannasta kuin mitä rantaosayleiskaavassa on osoitettu. Lisäksi tavoitteena on osoittaa rantasaunan paikka nykyisen saunan paikalle suunnittelualueen luoteisosaan ranta-alueelle sekä kolme muuta rakennuspaikkaa ranta-alueen ulkopuolelle.

 

Ehdotus

Esittelijä

Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavanlaisen lausunnon

 • Kiinteistön reunalla sijaitsee lähiasukkaiden yhteisessä käytössä oleva sauna, jolle myönnetystä rakennusluvasta ei ole löydetty tietoja. Saunan kunnosta ja todellisesta käytöstä ei ole esitetty selvitystä eikä saunalla ole pysyvän rakennuksen PRT tunnusta.
 • Vielä rakentamattomille Rantaosayleiskaavan mukaisille rantatonteille(erottamatta) voidaan antaa lisärakennusoikeutta, mikäli tonttien kokoa suurennetaan ja rakennusten etäisyyttä rannasta kasvatetaan ja mikäli vakituiselta asuinrakennukselta Vesilahdella edellytetyt vaatimukset täyttyvät.
 • Rantasaunan(toiveena 80 m2) etäisyys rannasta on oltava vähintään vastaavan kokoiselta lomarakennukselta vaadittava ja sen on sovelluttava ympäröivään maastoon. Rakennusoikeuteen voidaan ottaa kantaa vasta suunnitelmien ollessa luonnosvaiheessa.
 • Kolmea rakennuspaikkaa taustamaastoon kokonaan Rantaosayleiskaava-alueen ulkopuolelle voidaan suunnitella kokonaisuutena mikäli maaston muodot sen sallivat, tieyhteydet saadaan rakennettua ja vesi- ja viemärijärjestelmät vaatimusten mukaisiksi.
 • Ranta-asemakaavan vaikutuksia alueen luontoon tulee selvittää. Ilmoitetun mukaan kaava-alueella tai sen läheisyydessä on tehty lajihavaintoja palokärjestä, merikotkasta sekä kurjista. Luontoselvityksessä tulee myös muun ohella tarkastella, onko kaavan vaikutusalueella kosteikkoja, rantaluhtaa, ruoikkoa tms. sopivia lintujen pesimäpaikkoja sekä kaavan vaikutuksia niihin.
 • Maankäyttö-ja rakennuslain mukaan ranta-asemakaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa kaksi omarantaista vakituisen asunnon rakennuspaikkaa ranta-alueelle, yksi rantasaunan paikka ranta-alueelle sekä kolme muuta rakennuspaikkaa ranta-alueen ulkopuolelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ilmene ovatko muutkin suunnitellut rakennuspaikat tarkoitus osoittaa vakituiseen asumiseen vai loma-asutukselle.
 • Ranta-asemakaavan laadinnan yhteydessä tulee selvittää, kuinka vesihuolto järjestetään alueelle osoitettavien rakennuspaikkojen osalta. Ensi sijassa tulee selvittää mahdollisuus liittää rakennuspaikat vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston piiriin, koska se tarjoaa kiinteistöille pitkällä aikavälillä laadukkaimman ja toimintavarmimman tavan järjestää vesihuolto. Kiinteistökohtaisiin vesihuoltojärjestelmiin liittyy epävarmuutta mm. talousveden riittävyyden (esim. pitkä kuivuusjakso) ja laadun osalta. Myös kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä on aika-ajoin tarve uudistaa, riippuen valitusta järjestelmästä sekä sen käytöstä ja huollosta. Koska alue ei ole Vesilahden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-aluetta, eikä taajama-aluetta, liittymisen mahdollistavan vesihuoltoverkoston rakentaminen tulee lähtökohtaisesti hankkeeseen ryhtyvän kustannettavaksi, ellei vesihuoltolaitoksen kanssa muusta sovita. 
 • Mikäli liittyminen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon ei ole mahdollista, tulee arvioida, pystytäänkö alueella varmistamaan talousveden riittävyys ja laatu sekä asianmukainen jätevesien käsittely kiinteistökohtaisesti niin, ettei kunnalle myöhemmin tule vesihuoltolain mukaista vesihuollon järjestämisvelvollisuutta. Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa ympäristönsuojelulainsäädännön ohella Vesilahden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Kiinteistökohtainen tai mahdollisesti kiinteistöjen yhteinen vesihuolto edellyttää rakennuspaikkojen koon ja sijoittelun suunnittelua, niin ympäristönsuojelumääräysten vähimmäissuojaetäisyydet on mahdollista saavuttaa ja myös talousvesikaivojen sekä mahdollisten lämpökaivojen keskinäinen minimisuojaetäisyys on mahdollista saavuttaa. 
 • Rakennuspaikkojen sijoittelussa kannattaa ottaa huomioon myös maaperän kallioisuus ja sen mahdollisesti tuomat haasteet vesihuollon järjestämisen kannalta (vesihuoltoverkoston rakentaminen tai kiinteistökohtaiset järjestelmät).

 

Päätös

Päätösehdotus otsikon muutoksella ja näillä lisäyksillä hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ympäristönsuojelu lausui kokouksessa rakennustarkastajan päätösesitykseen lisäykseksi viisi viimeistä luettelo merkkiä, jotka päätettiin lisätä päätösehdotukseen.

Samalla poistettiin alkuperäisestä ehdotuksesta kohta 

 • Alueen vesi- ja viemärijärjestelmien tulee olla KVV ammattilaisen kokonaisuutena suunnittelemia. Ilmeisesti liittyminen kunnan verkostoihin on mahdollista vain kokonaan hakijan omalla kustannuksella.

Valmistelija

 • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 § 46 päättänyt asettaa yleisesti nähtäville Kauppilan ranta-asemakaavan valmisteluaineiston ja kaavaluonnoksen.

Kaavatyöhön on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Tehtävänä on laatia ranta-asemakaava kiinteistölle 922-401-2-44 Vesilahden Kauppilaan Keihosten kylään. MRL:n mukaan ranta-asemakaava laaditaan pääosin loma-asutusta varten. Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa kaksi omarantaista vakituisen asunnon rakennuspaikkaa ranta-alueelle siten, että rakentaminen sijoittuu pääosin kauemmaksi rannasta kuin mitä rantaosayleiskaavassa on osoitettu. Lisäksi tavoitteena on osoittaa rantasaunan paikka nykyisen saunan paikalle suunnittelualueen luoteisosaan ranta-alueelle sekä kolme muuta rakennuspaikkaa ranta-alueen ulkopuolelle.

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavanlaisen lausunnon:

 • luontoselvitys ei ole tehty ihanteelliseen aikaan vuodesta, mutta luontoarvoja on tarkasteltu riittävästi kaava-alueen suunniteltuun rakentamispaineeseen nähden. Arvokkaaksi luokiteltu luontokohde tulee merkitä luo-merkinnällä, jolloin sen säilyminen hakkuiden yhteydessä turvataan. Luontoselvitykseen tulisi korjata, että Alhonselkä on rehevä ja samea järvialue, jonka ekologinen tila on tyydyttävä.
 •  ympäristönsuojelulla ei ole aikaisemmin lausuttuun muuta lisättävää
 • maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaalla Vesilahden kulttuurimaisema-alueella oleva suunnittelutarveratkaisukohde on avohakattu lähiaikoina. Rakennusten suunnittelu avoimeen maastoon sen korkeimmille paikoille on toteutettava maisemaan sopeutuvasti, mieluummin siten että rakennusten harjasuunta on rannan suuntainen. Suunnitelmissa esitetyt rakennusoikeudet 280 k-m2 ja 300 k-m2 mahdollistavat yhdessä rakennusoikeutta kuluttamattoman kellarikerroksen kanssa poikkeuksellisen suuret rakennukset. Olisikin syytä harkita vähäisempää rakennusoikeutta.
 • hakijan kustannuksella rakennettavan vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen tulee suunnitella siten että naapurikiinteistöilläkin on siihen liittymismahdollisuus. Verkostot liitetään osaksi Vesilahden kunnan omistamia verkostoja ja niiden on oltava yhteensopivia, suunnitelmat on hyväksytettävä Vesilahden kunnassa ennen niiden toteuttamista.
 • Nälkäniementie on kapea yksityistie ja sen rakenteiden kestävyydestä tulee varmistua tai rakentaa kokonaan uusi tieyhteys tilan itärajan suuntaisesti.
 • kiinteistön reunalla lähiasukkaiden yhteisessä käytössä ollut sauna on paikalle siirretty ”parakki” joka näyttää olleen vähäisellä käytöllä ja on jo käyttöikänsä lopulla. Koska sille ei ole sen paikalle tuonnin aikaan haettu rakennuslupaa eikä sillä ole pysyvää rakennustunnusta, ei ole perusteita sille myönnettävälle omalle rakennuspaikalle.
 • asemakaavan laatimisessa tulee arvioida naapurikiinteistöille myönnettyjen rakennusoikeuksien tasapuolinen kohtelu.
 • kaava-alueen länsireunalla tulee olla, joko istutettava tontin osa -merkintä tai M-alue vyöhyke, jotta rakennettava kaava-alue ei ole kiinni kaavan rajassa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

-Khal, aluearkkitehti, kaavoittaja, palvelusihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)