Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kestävän kehityksen omatoimiraha 2021

VESDno-2021-145

Valmistelija

 • Stina Tiittala, ympäristötarkastaja, stina.tiittala@lempaala.fi

Perustelut

Avustuksen myöntämisen periaatteet
Vesilahden kunnalla on varattuna vuoden 2021 talousarviossa rahaa kestävän kehityksen omatoimiseen edistämiseen. Määräraha on tarkoitettu kunnan yhteisöille omatoimisiin toimenpiteisiin, joilla edistetään ekologisen kestävän kehityksen toteutumista kunnassa. Avustusta voi saada esimerkiksi ympäristön- ja maisemanhoitoon, vesien kunnostukseen sekä luonnonsuojelullisiin hoitotoimenpiteisiin. Omatoimirahaa on myönnetty vesistökunnostuksiin ja vesistöjen sekä rantojen hoitoon. Viime vuosina omatoimirahaa on voinut hakea laajemmin hoito- ja kunnostustoimenpiteisiin, jotka edistävät yhteisen ympäristön puhtautta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Rakennus- ja ympäristölautakunta (ltk. 26.2.2013, § 21) hyväksyi periaatteet, joiden perusteella myönnetään omatoimirahaa yhteisöille omatoimisiin ympäristön kunnostus- ja hoitotoimen­piteisiin. Vuonna 2021 omatoimirahan myöntämisessä noudatetaan hyväksyttyjä omatoimirahan myöntämisen periaatteita.

Omatoimirahan myöntämisen oleellisia edellytyksiä ovat mm. hankkeiden suunnitelmallisuus ja hankkeiden omatoimisuus (aktiivinen hakeminen ja omarahoitus/talkootyöt). Omatoimiraha on tarkoitettu pääasiassa kunnan yhteisöille ja hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Omatoimirahalla ei avusteta yksittäisen maanomistajan kiinteistöllään tekemää ympäristönhoitoa muuten kuin perustellusta syystä (esim. luonnonsuojelullisesti arvokkaan kohteen hoito). Omatoimirahaa ei voi saada toimenpiteisiin, joihin saadaan jotain muuta julkista tukea (esim. kemera, maatalouden ympäristötuki ja sen erityistuet). Hanke tulee toteuttaa 31.10.2021 mennessä tai perustellusta syystä myöhemmin (esim. ruoppaus).  Avustus on enimmillään 30 % kokonaiskustan­nuksista, kuitenkin enintään 500;- euroa / kohde.

Avustushakemukset vuonna 2021
Omatoimirahan hakuaika oli 31.3.-28.4.2021. Hakemuksia tuli yhteensä 3 kappaletta.

1. Kässänrannan asukasyhdistys ry hakee omatoimirahaa asuinalueen kunnostus- ja hoitotöihin.

Kässänrannan asukasyhdistyksen asuinalueeseen kuuluu 19 kiinteistöä, puisto- ja lähivirkistysalueita, sekä yhteinen ranta-alue laitureineen. Alueella on noin 70 asukasta. Lisäksi alueella on kaksi vapaa-ajan asuntoa. Kässänrannan asukasyhdistys ry on laatinut toimintasuunnitelman, jonka mukaisiin kunnostustoimenpiteisiin haetaan omatoimirahaa. Vuosien saatossa yhdistys on tehnyt työtä yhteisten alueiden eteen esimerkiksi hoitamalla nurmialueita ja raivaamalla vesakoita. Omatoimirahaa haetaan tukemaan osaltaan sitä talkootyötä, jolla asuinalueen viihtyvyyttä ylläpidetään maisemanhoidollisin keinoin.

Hanke parantaa alueen viihtyvyyttä ja lisää käytettävyyttä. Hoidettu puistoalue siistii hautausmaan ympäristön ilmettä. Ojien vierustojen hoito parantaa tien käytettävyyttä ja turvallisuutta. Puuston aiheuttama vaara sähkölinjoille vähenee. Nurmialuiden hoito poistaa allergisoivia kasveja, esimerkiksi pujoja ja estää vieraskasvien leviämistä. Lisäksi se vähentää tuhoeläimien suojaa ja siten estää niiden aiheuttamia vahinkoja. Ranta-alueiden vesakon kurissa pitäminen säilyttää alueen upeat järvinäkymät. Maisemanhoito palvelee asuinaluetta laajempaakin ryhmää, koska alue on suosittu ulkoilureitti. Alueen asukkailla on ympäristön hoitoon soveltuvia koneita, joita hyödynnetään myös talkooperiaatteella. Materiaalihankintoihin tarvittavat varat järjestetään yhdistykseen rahastoiduista hoitovastikkeista. Ulkopuolisten palveluiden tarve jää pieneksi, rajoittuen lähinnä raivausjätteiden poiskuljettamiseen.

Työ toteutetaan alueen osakkaiden talkootyönä. Koneiden polttoaineita hankitaan yhdistyksen toimesta. Niittyjen hoitotoimet tapahtunevat kerran kuussa touko-syyskuun aikana. Nurmia kuitenkin hoidetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Hoitotyö tehdään ympäristökoneella. Raivaustyöt tehdään soveltuvilla välineillä, esimerkiksi raivaus- ja moottorisahoilla sekä vesureilla. Myös ruohotrimmereitä käytetään vaikeissa maastokohdissa. Hankkeesta tiedotetaan yhdistyksen vuosikokouskutsussa ja siitä keskustellaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jossa asukkaat voivat ilmaista toiveensa hoitotoimien suhteen. Suunnitellut toimenpiteet ei Kässänrannan asukasyhdistys ry:n mielestä vaadi erikseen haettavia viranomaislupia. Raivauksesta aiheutuu jonkin verran meluhaittaa. Vaikutus seurakunnan tilaisuuksiin minimoidaan koordinoimalla lähialueen työt heidän kanssaan. Hoitotoimista ja raivausjätteen poiskuljetuksesta saattaa aiheutua tilapäistä häiriötä kulkuväylien käyttäjille.

Alustavan kustannusarvion mukaan kustannukset ja työtunnit ovat:

 • tarvikekustannukset 170 €
 • talkootyö          (á 10 €)          79 h
                          (á 30 €)          39 h

Talkootuntien arvoksi on laskettu 1960 € ja tarvikekustannuksien arvio on 170 € eli yhteensä 2130 €.

Arvio hakemuksesta: Avustushakemus täyttää omatoimirahan myöntämisen periaatteet. Hanke on yleishyödyllinen ja edistää alueen käyttöä, lisää alueen viihtyisyyttä ja parantaa maisemallisia arvoja.

2. Kirkonkylän-Onkemäen osakaskunta hakee omatoimirahaa Hirvijärven ja Onkemäenjärven vesikasvillisuuden niittoon.

Kunnostettavaksi alueeksi on esitetty Hirvijärven itäosa sekä Onkemäenjärven eteläosa. Ranta-alueita ei esitetä leikattavan. Kunnostustarpeisiin ryhdytään vesikasvien kasvun estämiseksi. Kunnostustoimenpiteet parantavat virkistys ja kalastusmahdollisuuksia sekä edistävät linnuston viihtyvyyttä lisääntyneen avoveden vuoksi. Hakemuksen mukaan vuosittaisella hoitoleikkuulla kasvusto saadaan pidettyä kurissa ja järvien umpeen kasvaminen ehkäistään. Linnuston pesimäpaikat säilytetään.

Alustavan kustannusarvion mukaan kustannukset ja työtunnit ovat:

 • konevuokra 250 €
 • konetyö (massojen poiskuljetus)     (á 30 €)          9 h
 • niitto (ammattityö)                           (á 30 €)          50 h
 • talkootyö                                         (á 10 €)          30 h

Talkootuntien arvoksi on laskettu 2070 € ja konevuokra on 250 € eli yhteensä 2320 €.

Arvio hakemuksesta: Avustushakemus on yleishyödyllinen ja käsittää laajan vesistönosan. Vesikasvillisuuden niitto tulee toteuttaa useana vuonna peräkkäin, jotta toimenpiteellä voidaan ehkäistä umpeenkasvua.

3. Vesilahden Tennis Ry hakee omatoimirahaa viheralueiden ja kentän hoito- ja kunnostustoimenpiteisiin.

Seuran omistama alue sijaitsee maisemallisesti erittäin keskeisellä paikalla Klaus Kurjen tien varrella Rautialan ja Sakoisten kulttuurimaisemassa. Viheralueiden kunnostus on olennainen osa tienvieressä olevan alueen ilmettä. Pihassa on valtavia koivuja 5 kpl, jotka syövät kaivon veden tyhjiin ja tuottavat rakennusten katoille voimakkaasti sammaloittavaa lehtikerrosta. Näistä muutama hankalin on syytä poistaa. Näin myös kentän kastelutarve pienenee ja vettä säästyy. Kentän ympärillä olevat istutukset hoidetaan vuosittain myös talkootyönä. Kenttäaitauksen nurkissa olevat tuuli- ja maisemasuojat kaipaavat pientä ehostusta. Peltoaukean puoleinen reunus vaatii niiton juhannuksen ympärillä, jotta sinänsä haitalliset tennispallot eivät katoa ruohikon sekaan. Aitojen sisältä sammaleen poisto ja irronneen ympärysverkkotolpan perustaminen suoraan. Työt tehdään kesän aikana, mutta yksittäinen puunkaato heti. Seuran jäsenistö tekee talkoot. Vaikean puun kaatoon haetaan ulkopuolista apua.

Alustavan kustannusarvion mukaan kustannukset ja työtunnit ovat:

 • talkootyö   (á 10 €)          60 h   (á 30 €)          11 h

 

Talkootuntien arvo on yhteensä 930 €. Vesilahden Tennis Ry hakee kestävän kehityksen omatoimirahaa 280 €.

Arvio hakemuksesta: Kestävän kehityksen myöntämisedellytysten mukaan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Omatoimirahalla ei avusteta yksittäisen maanomistajan kiinteistöllään tekemää ympäristönhoitoa muuten kuin perustellusta syystä (esim. luonnonsuojelullisesti arvokkaan kohteen hoito).  Hankkeen ei katsota olevan yleishyödyllinen, jonka vuoksi omatoimirahan myöntämiselle ei ole edellytyksiä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää kestävän kehityksen omatoimirahaa vuonna 2021:

 1. Kässänrannan asukasyhdistys ry:lle alueen ympäristön kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin 500 €.
 2. Kirkonkylän-Onkemäen osakaskunnalle Onkemäenjärven ja Hirvijärven vesikasvien niittoon 500 €.
 3. Vesilahden Tennis Ry:lle tenniskentän ympäristön- ja maisemanhoidollisiin toimenpiteisiin 140 €.

Avustuksen saajan tulee huomioida vesilintujen pesintä. Vesilintujen pesintä on herkimmillään huhtikuun puolivälistä heinäkuun puoleenväliin asti. Siksi rantojen kunnostus- ja hoitotoimet tulee ajoittaa pesimäajan jälkeen. Lisäksi vesikasvillisuuden niitossa tulee huomioida Onkemäenjärven Natura-alue ja niittojen tulee olla tämän hoitosuunnitelman mukaisia.

Kaikkien avustuksen saajien on noudatettava avustuksen käytössä ja avustuksen käytöstä annettavissa selvityksissä rakennus- ja ympäristölautakunnan 26.2.2013 / § 21 hyväksymiä myöntämisehtoja. Avustus maksetaan avustuksen saajan ilmoittamalle tilille 30.6.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus keskustelun aikana tehdyillä muutoksilla hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Lautakunta päätti keskustelun jälkeen myöntää Vesilahden tennis ry:lle puolet haetusta avustuksesta. 

Tästä johtuen tehtiin seuraavat muutokset:

 • lisättiin kohtaan kolme lause "Vesilahden Tennis Ry:lle tenniskentän ympäristön- ja maisemanhoidollisiin toimenpiteisiin 140 €"
 • poistettiin virke "Rakennus- ja ympäristölautakunta ei myönnä kestävän kehityksen omatoimirahaa Vesilahden Tennis Ry:lle edellä selostusosassa mainituin perustein."

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.