Kunnanvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

VESDno-2021-317

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohje vuodelle 2022 on laadittu seuraavat asiat huomioiden:

 • suunnitteluohje perustuu voimassa oleviin veroprosentteihin ja nykyiseen kuntastrategiaan
 • vero- ja valtionosuustuloarviot perustuvat elokuussa 2021 julkaistuihin tietoihin ja tiedot voivat päivittyä suunnittelun edetessä
 • tiedossa olevaan henkilöstökulujen kasvuun mm. tulevien sopimuskorotusten kautta on varauduttu riittävillä varauksilla
 • koronakustannuksiin ei ole osoitettu vuodelle 2022 erillistä varausta vaan ne käsitellään tarvittaessa erikseen

Talousarvioprosessi käynnistyy kunnassa siten, että toimialat suunnittelevat vuoden 2022 taloutta syyskuun aikana. Talousarvion lautakuntakäsittelyt on aikataulutettu lokakuun alkuun 2021. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 1.11.2021 kokouksessa.  Kunnanvaltuusto päättää talousarviosta 13.12.2021 kokouksessaan.

Vesilahden hallintosäännön mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnitteluohjeen. 

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnitteluohjeen vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 / §173 hyväksynyt talousarviokehyksen 2022. Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehyksessä edellytettiin menokuria ja todettiin, että palveluiden ostoissa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa tai avustuksissa ei ole nostovaraa. Talousarviokehyksessä ennakoitiin palkkojen ja henkilöstösivukulujen kehitys sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos, joka alentaa päivähoitomaksujen tuottoja noin 26%. Talousarviokehyksen ohella talousarvioesityksen valmistelu pohjautuu Vesilahden kuntastrategiaan. Kuntastrategiasta on nostettu talousarvioon sivistyslautakuntaa koskettavat toimenpiteet ja mittarit (liite: Sivistyslautakunnan ta-lomakkeet).

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu kaksi valtuustoon nähden sitovaa vastuualuetta, jotka ovat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut.

Vapaa-ajan palveluissa pystytään ulkopuolisen hankerahoituksen turvin lisäämään väliaikaisesti toiminnan volyymia kunnan strategisten tavoitteiden edistämiseksi. Vapaa-ajan kasvanut toimintakate toimintakatteen 3,2% kasvu (n. 25 000€) selittyy varautumisella yleiskorotukseen ja sisäisten palveluiden kustannusten nousulla.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintatuotot laskevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten myötä -0,4%. Lakimuutoksen vaikutusta kompensoi varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu ja avustusten nousu. Henkilöstökulut nousevat yleiskorotusten sekä varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvun ja henkilöstömitoitukseen liittyvän lainsäädäntömuutoksen vuoksi +4,7%. Myös palveluiden ostot kasvavat +4.8%, joka selittyy lastensuojelun toteuttamien sijoitusten vuoksi muilta kunnilta hankittavien palveluiden ja sisäisten kulujen nousulla. Kokonaisuutena opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintakatteen 4,6% kasvu (n. 400 000€) selittyy varautumisella yleiskorotukseen (n. 150 000€), muutoksilla lainsäädännössä ja varhaiskasvatuksen lapsimäärissä (n. 150 000€) sekä lakisääteisten ja sisäisten palveluiden kustannusten nousulla (n. 100 000€).

Talousarvion luvut ovat nähtävissä liitteessä Vesilahti_sivistyspalvelut_talousarvio 2022. Vuonna 2021 talousarviorakenteen muutoksen ja tiliöinnin pulmien (kulut ovat osin kirjautuneet eri kustannuspaikoille kuin ne ovat budjetoitu) vuoksi vertailua tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota sivistyspalveluiden kokonaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä osaltaan sivistyslautakunnan alaisten vastuualueiden talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet 2022 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä osaltaan sivistyslautakunnan alaisten vastuualueiden talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet 2022 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Valmistelija

Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.09.2021 § 173 antanut talousarvion laadintaan suunnitteluohjeen. Kunnanhallituksen hyväksymää suunnitteluohjetta tulee noudattaa. 

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on etteivät käyttömenot kasva. Palkkojen korotusvaraus kuitenkin huomioidaan. Väkiluvun ja lakisääteisten tehtävien kasvusta tai alenemisesta johtuvat tuottettavien palvelujen määrän lisäys tai vähennys tulee myös ottaa huomioon. Vertailua tulee tehdä suhteessa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden toteumaan.

Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon osallistuvassa budjetoinnissa 2021 esiin nousseita asioita. Ympäristön viihtyvyys nousi yhtenä palautteissa ja siihen on budjetoinnissa 2022 varauduttu. Teknisen palveluiden palkkamenoihin on varattu kesäaikaiselle puutarhurille palkka ja palveluiden ostoihin, sekä rakennusmateriaaleihin on varattu rahaa ympäristön viihtyvyyden toimenpiteiden suorittamiseen. 

Investoinnit on katsottu yhdessä kaavoituksesta vastaavan ja tonttimyynnistä vastaavan kanssa. Investoinneissa on pyritty optimoimaan riittävä tonttivaranto myynnin näkökulmasta ja tulevien aluiden kaavoituksen kulku. Suurin yksikkäinen investointi Metsämantereen ja Kalalahden yritysalueen kunnallistekniikkaa. 

Teknisen toimen talousarvio, investointitaulukko ja talousarviolomakkeet lähetetään pykälän liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää:

 1. Hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten toimialueiden talousarvion 2022, investointisuunnitelman ja teknisen toimen ta-lomakkeet, sekä esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
 2.  Antaa tekniset johtajan tarvittaessa tehdä ta-lomakkeisiin korjauksia.
 3. Valtuuttaa teknisen johtajan tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus niin edellyttää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi
Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.09.2021 § 173 antanut talousarvion laadintaan suunnitteluohjeen. Kunnanhallituksen hyväksymää suunnitteluohjetta tulee noudattaa. 

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on etteivät käyttömenot kasva. Palkkojen korotusvaraus kuitenkin huomioidaan. Väkiluvun ja lakisääteisten tehtävien kasvusta tai alenemisesta johtuvat tuottettavien palvelujen määrän lisäys tai vähennys tulee myös ottaa huomioon. Vertailua tulee tehdä suhteessa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden toteumaan.

Vesilahden kunnanhallitus on kokoukseessaan 13.9.2021 § 174 päättänyt ympäristönsuojelun järjestämisestä, että Vesilahden kunnanhallitus päättää perustaa ympäristötarkastajan viran ja antaa täyttöluvan ympäristötarkastajan vakituiseen virkaan 1.12.2021 alkaen. Lisäksi VEsilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.4.2021 päättänyt perustaa Vesilahden kuntaan rakennusvalvontaan tarkastusinsinöörin viran. Virkojen perustaminen tulee nostamaan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palkkakustannuksia. Lisäksi henkilöstön koulutukseen on syytä varata määrärahoja vuodelle 2022.

 

Ehdotus

Esittelijä

Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää;

 1. hyväksyä liitteenä olevan esityksen talousarvioksi 2022, rakennusvalvonnan ta-lomakkeet, sekä esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
 2. antaa rakennustarkastajalle valtuudet tehdä teknisiä korjauksia ta-lomakkeeseen. 
 3. valtuuttaa rakennustarkastajan tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus niin edellyttää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Annettiin kunnan tekniselle johtajalle Harri Vierikalle läsnäolo ja puheoikeus.

Valmistelija

Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.09.2021 § 173 antanut talousarvion laadintaan suunnitteluohjeen. Kunnanhallituksen hyväksymää suunnitteluohjetta tulee noudattaa. 

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on etteivät käyttömenot kasva. Palkkojen korotusvaraus kuitenkin huomioidaan. Elinkeinobudjetti pysyy lähes vuoden 2021 tasolla. Markkinointi- ja viestintäkulut asettuvat vuoden 2021 tasolle, kuten myös yhteistoiminta-alueen kustannukset. Merkittävät muutokset kohdistuvat bio- ja kiertotaloushankkeeseen, jollr on saatu EAKR-hankerahoitus. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 136 000 euroa, josta avustuksen osuus on 80 %. 

Elinkeinopalveluiden alle on aiemmin kirjattu vain kehitysjohtajan palkkakustannukset. Talousarviossa 2022 palkkakustannukset nousevat. Palkkakustannusten nousu johtuu viestinnän suunnittelijan työsuhteen vakinaistamisesta sekä bio- ja kiertotaloushankkeen projektipäälikön palkkakustannuksista. Bio- ja kiertotaloushankkeen projektipäälikön palkkakustannukset ovat osa hankerahoitusta. Tämän lisäksi vuodelle 2022 on varattu palkkakustannuksia elinkeinon osa-aikaisen sihteerin palkkaamiseksi.

Elinkeinobudjetti jakautuu kolmeen pääryhmään, jotka ovat: palkkakustannukset, markkinointi- ja viestintäkustannukset sekä yhteistoimintaosuudet.

Maaseutupalveluiden talousarvio pysyy edellisten vuosien tasolla. 

Talousarvion luvut ovat nähtävissä liitteissä:

 1. Vesilahti_elinkeino_talousarvio 2022
 2. Vesilahti_maaseutu_talousarvio 2022

Elinvoimapalvelut ovat osa hallintopalveluiden toimialuetta. Hallintopalveluiden talousarviota käsittelee kunnanhallitus, samalla kun käsittelyssä on koko kunnan talousarvio. Toiminnalliset tavoitteet käsitellään tämän käsittelyn yhteydessä. Talousarvion hyväksyy kunnanvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Elinvoimatoimikunta merkitsee talousarviot tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kuntalain 410/2015 110 §;n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarvion tilikauden tulos on poistoeron muutoksen jälkeen 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ulkoiset toimintatulot ovat noin 2,9 milj. euroa ja ne kasvavat kuluvan vuoden muutetusta talousarviosta 21,2% %. Ulkoiset toimintamenot ovat noin 29,7 milj. euroa. Ulkoisten toimintamenojen kasvu on 6,5% %. Verotuloja on budjetoitu 19,7 milj. euroa, ne kasvavat 8,9 % talousarviosta 2021. Valtionosuudet ovat 7,8 milj. euroa. 

Lautakunnat ovat käsitelleet omien toimialojensa talousarviot kokouksissaan lokakuussa 2021. 

Lautakuntien talousarviokäsittelyn jälkeen talousarvioon on muutettu sosiaali-ja terveyspalveluiden muutokset, jotka on käsitelty kunnanhallituksessa 18.10.2021 §198. 

Talousarvion vuoden 2022 investointimenot ovat 5,5 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelman mukaisesti kunta nostaa pitkäaikaista lainaa 6,0 miljoonaa euroa ja lyhentää pitkäaikaisia lainoja 1,5 miljoonaa euroa. 

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi. Lisäksi talouspäällikölle annetaan oikeus tehdä teknisiä korjauksia talousarviokirjaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talouspäällikkö Aki Kohoselle, tekninen johtaja Harri Vierikalle, sivistysjohtaja Marko Lahtiselle sekä kehitysjohtaja Timo Haapaniemelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaksi. Lisäksi talouspäällikölle annetaan oikeus tehdä teknisiä korjauksia talousarviokirjaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Käsittelyssä pidettiin tekninen tauko ajassa 19.10-19.15.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen

Valitusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi tietoverkossa. 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle viraston aukioloaikana, klo 8.00-16.15.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai faksilla. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna         
Puhelinnumero: 029 56 4220    
Faksinumero: 029 56 42269
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vesilahden kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti         
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta@vesilahti.fi
Puhelinnumero: 03 5652 7500    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.