Kunnanvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vesilahden kuntastrategia 2022-2025

VESDno-2022-137

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Uusi valtuusto aloitti toimikautensa 1.8.2021. Toimikauden alussa arvioitiin voimassa olevaa kuntastrategiaa ja tehtiin toimintaympäristöanalyysiä. Arvioinnissa todettiin, että monet voimassa olevan kuntastrategian toimenpiteistä on toteutettu tai ovat toteumassa ja että mm. koronapandemian vuoksi ympäröivä maailma on muuttunut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Keskustelujen perusteella päädyttiin siihen, että toimintaympäristön muutoksista on hyvä tehdä kattavampi analyysi ja samalla päivittää kunnan strategia vastaamaan sieltä nousseihin tarpeisiin. Kuntalain mukaan kuntastrategia tarkastetaan vähintään kerran valtuuston toimikauden aikana. 

Kuntastrategiaa tehtiin yhteistyössä valtuuston, työntekijöiden, yrittäjien ja kuntalaisten kanssa. 

Strategiatyössä pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1) Millä alueilla tai missä toiminnoissa haluamme olla mukana, 2) Miten pääsemme haluamillemme alueille, 3) Miten erotumme muista vastaavista toimijoista, 4) Mikä on toimenpiteiden nopeus ja järjestys sekä 5) miten toimimme taloudellisesti loogisella tavalla. Ohessa lyhyt kuvaus työskentelyprosessista:

Toimintaympäristön analyysi

Toimintaympäristön analyysi aloitettiin heti syksyllä 2021 ja työssä pyrittiin kartoittamaan toiminnan nykytilaa sekä merkittävimpiä kuntaan ja sen sidosryhmiin koskevia muutoksia. Työssä hyödynnettiin laajasti Tampereen kaupunkiseudun aineistoja sekä kunnan johtoryhmän arvioita mahdollisista muutoksista. 

Sisäinen työskentely

Henkilöstölle järjestettiin vuoden 2021 lopussa työpajoja strategialuonnoksen työstämiseksi. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin keväällä 2022 sähköinen kysely, jolla varmennettiin, että strategialuonnosta on kehitetty oikeaan suuntaan. Kunnan luottamushenkilöille järjestettiin omat työpajansa vuoden 2021 lopussa ja uudestaan maaliskuussa 2022. 

Kuntalaiset ja yritykset

Maaliskuussa 2022 kuntalaisille järjestettiin nettikysely ja tuloksien avulla saatiin merkittävää tietoa kuntalaisten arvostamista asioista. Kyselyjen tuloksista tiedotettiin kuntalaisia. Kunnan elinvoimatoimikunta suoritti strategiaprosessin aikana kohdennetun asiakaskyselyn yrittäjille.

Strategiaprosessin jälkeen pystyttiin vastaamaan prosessin alussa esitettyihin kysymyksiin ja muodostamaan valmis kuntastrategia-asiakirja. Tarkemmat strategiasta juonnettavat toimenpiteet valmistellaan vuoden 2023 talousarvioon. Vaikka toimintaympäristön analyysiä tehtiin pitemmällä aikahorisontilla, niin toimintaympäristön todella nopean muuttumisen ja kunnan kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyön johdosta strategian aikahorisontti muotoiltiin valtuustokauden pituiseksi. 

Kunnanjohtajan esitys strategiaksi vuosille 2023-2025 on oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Vesilahden kunnan strategian vuosille 2022-2025 ja valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään mahdollisia teknisiä muutoksia strategiamateriaaliin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan Vesilahden kuntstrategian vuosille 2022-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen

Valitusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi tietoverkossa. 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle viraston aukioloaikana, klo 8.00-16.15.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai faksilla. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna         
Puhelinnumero: 029 56 4220    
Faksinumero: 029 56 42269
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vesilahden kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti         
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta@vesilahti.fi
Puhelinnumero: 03 5652 7500    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.