Kunnanvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Osavuosikatsaus 1-3/2022

VESDno-2022-103

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kohonen, talouspäällikkö, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Vesilahden kunnanhallituksen 29.11.2021 §221 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-maaliskuu raportoidaan talouden toteutuminen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Lautakunnille raportoidaan samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisten tulosyksiköiden toteuma.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1-31.3.2022 tiedoksi ja antaa sen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1-31.3.2022 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)