Kunnanvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokkotien asemakaavamuutoksen hyväksyminen

VESDno-2021-143

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatoimikunta 19.5.2021

Kokkotien ja Kesontien kulmauksessa sijaitsevan korttelin 152 tontin 3 omistaja on lähettänyt kuntaan 22.3.2021 anomuksen asemakaavan muuttamiseksi omistamallaan tontilla ja sen viereisellä vuokraamallaan puistoalueella. 

Maanomistaja anoo asemakaavan muutosta AO-tontin käyttötarkoituksen muuttamiseksi kaavamerkinnälle AR, kerrosmäärän muuttamiseksi, rakennusoikeuden lisäämiseksi ja rakennusalan suurentamiseksi. Tontille halutaan rakentaa kaksi 1-kerroksista rivitaloa täydentämään rivi- ja pientaloista koostuvaa naapurustoa ja aluetta.

Rivitalojen sijainnista ja asuntojakaumasta ollaan keskustelu kunnan viranomaisten (aluearkkitehti, rakennustarkastaja) kanssa etukäteen. Asuintontin toimintoja on tavoitteena laajentaa viereiselle puistovyöhykkeelle, jonka hakijan edustaja on vuokrannut. Tontin ala on 2170 m2 ja anottu rakennusoikeus 540 kem2. Anomuksen liitteenä on toimitettu alustava viitesuunnitelmaluonnos.

Tontin alueella on voimassa Pappila asemakaava ja asemakaavamuutos, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.11.2003. Korttelin 152 tontti 3 on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO) ja siihen on osoitettu rakennusoikeutta 200 asunnolle ja 100 km2 talousrakennukselle. Tontille on osoitettu rakennusala ja ehdottomasti käytettäväksi kerrosluvuksi kaksi (II). Viereiselle tontille on rakentunut yksikerroksisia rivitaloja huolimatta siitä, että niiden rakennuspaikoille on myös osoitettu ehdottomasti käytettäväksi kerrosluvuksi kaksi.

Puistoalueella on voimassa Kirkonkylän rakennuskaava-alue, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 21.4.1992 ja tullut voimaan 6.8.1992. Puistoalueelle ei ole annettu kaavamääräyksiä.

Alueella on voimassa Kirkonkylän osayleiskaavan muutos ja laajennus, jossa tontti on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) ja puistoalue lähivirkistysalueena (VL). Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueet, jotka merkitään asemakaavaan AR-merkinnällä, ovat pientaloja.

Tontin kauppakirjassa todetaan: Ostajan ja myyjän kesken sovittu, että tontille käynnistetään kaavamuutos tontin käyttötarkoituksen muuttamiseksi ja rakennusoikeuden muuttamiseksi, jotta se soveltuu rivitalon rakentamiseen. 

Kaavamuutoksen laatimisesta on tarpeen laatia maanomistajan ja kunnan välinen kaavoituksen aloitussopimus. Maankäyttösopimus ei ole tarpeen, koska rakennusoikeuden nousu on jäämässä alle 500 km2. Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan n. 3000 m2.
Kunta laatii kaavan kustannuksellaan ja valitsee kaavan laatijan. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Puheenjohtaja

Kaavatoimikunta esittää, että laaditaan edellä esitetyn pohjalta kaavoituksen aloitussopimus kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 Kaavatoimikunta ei näe estettä kaavahankkeelle ja esittää kunnanhallitukselle

 1) että se päättää käynnistää kaavamuutoksen Kirkonkylän korttelin 152 tontille 3 ja puistoalueelle sekä kuuluttaa sen vireilletulosta.

2) että se päättää periä asemakaavan muuttamisesta maanomistajalta maksuluokan 2. eli 2500 euroa korvaus perustuen Kval 25.11.2013 § 79.

Päätös

 

Kaavatoimikunta päättää, että laaditaan kaavoituksen aloitussopimus kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kaavatoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle,

 1) että se päättää käynnistää kaavamuutoksen Kirkonkylän korttelin 152 tontille 3 ja puistoalueelle sekä kuuluttaa sen vireilletulosta.

2) että se päättää periä asemakaavan muuttamisesta maanomistajalta maksuluokan 2. eli 2500 euroa korvaus perustuen Kval 25.11.2013 § 79.

Esteellisyys

Virpi Alakoski esteellinen; hallintomenettelylain mukainen intressijäävi.

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatoimikunnan käsittelyn jälkeen on valmisteltu kaavoituksen aloitussopimusluonnos, joka ohessa liitteenä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että se  

1) että se päättää käynnistää kaavamuutoksen Kirkonkylän korttelin 152 tontille 3 ja puistoalueelle sekä kuuluttaa sen vireilletulosta,

2) että se päättää periä asemakaavan muuttamisesta maanomistajalta maksuluokan 2. eli 2500 euroa korvaus perustuen Kval 25.11.2013 § 79 ja 

3) että se hyväksyy kaavoituksen aloitussopimuksen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tehty päätös kunnanhallituksen kokouksessa 7.6.2021 § 98 ja julkaistu kuulutus kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 7.7.2021. Tontin alueella on voimassa Pappila asemakaava ja asemakaavamuutos, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.11.2003. Puistoalueella on voimassa Kirkonkylän rakennuskaava-alue, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 21.4.1992 ja tullut voimaan 6.8.1992.

Asemakaavamuutos koskee Vesilahden Kirkonkylän korttelin 152 tonttia 3 sekä puistoaluetta. Kokkotien ja Kesontientien kulmauksessa sijaitseva alue on rakentumaton. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on erillispientalotontin (AO) käyttötarkoituksen muuttaminen rivitalotontiksi (AR), kerrosmäärän muuttaminen kahdesta yhteen, rakennusoikeuden lisääminen n. 550 kerrosneliömetriin ja rakennusalan suurentaminen. Asuintontin toimintoja, kuten leikkialuetta ja paikoitusta, on tavoitteena laajentaa viereiselle puistovyöhykkeelle. Tontille on tavoitteena rakentaa kaksi 1-kerroksista rivitaloa täydentämään rivi- ja pientaloista koostuvaa naapurustoa ja aluetta.

Asemakaavamuutoksesta on valmistunut aluearkkitehti Leena Lahtisen toimesta Kokkotien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on toimitettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
 

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 4.8.2021 päivätyn Kokkotien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville osallisten kuulemiseksi (MRL 63§) suunnittelutyön ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaavatoimikunta 16.11.2021

Kokkotien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 2.9.2021 alkaen koko suunnittelutyön ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta oli mahdollista antaa kirjallisia tai suullisia mielipiteitä 2.10.2021 mennessä. Palautetta saatiin Pirkanmaan maakuntamuseolta, Vesilahden kunnan tekniseltä lautakunnalta, Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Asunto-osakeyhtiö Kaustalan Hovilta. Teemoina palautteessa nousivat esille:

 • rakentamisen toteutettavuus siten, että tontille jää riittävästi tilaa pysäköinnin, oleskelun, leikin, jätehuollon ja muun kiinteistöhuollon järjestämiseksi
 • hulevesien ohjaaminen
 • valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen arvojen huomioiminen.

Saapunut palaute on kirjattu kaavaselostukseen ja palautteesta laadittu palauteraportti on kaavaselostuksen liitteenä. 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen on valmistellut kaavaluonnoksen, joka on päivätty 29.10.2021. Asemakaavan muutoksessa korttelin 152 tonttiin 3 on liitetty 565 m² suuruinen alue viereisestä puistoalueesta. Muodostettu tontti, jonka pinta-ala on 2779 m², on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Kaavamuutoksessa suurin sallittu kerrosluku on yksi, joka vastaa viereisille tonteille toteutuneiden rivitalojen kerroslukua. Tontille on osoitettu kaksi erillistä rakennusalaa. Pysäköintiin on varattu alue Kesontien varresta. Autopaikkoja tulee varata 1,5 asuntoa kohden. Kaavan laatimisessa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty maanomistajan laatimaa alustavaa tontin toteuttamiseksi laadittua asemapiirrosta ja havainnekuvaa, jotka on sisällytetty asemakaavaselostukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kaavatoimikunta esittää, että kunnanhallitus päättää,

 1. että 29.10.2021 asemakaavan valmisteluaineisto kirkonkylän korttelin 152 tontilla 3 ja viereisellä puistoalueella asetetaan MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville.
 2. että siitä pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan liitolta, Elenia Oy:ltä, Vesilahden kunnan tekniseltä lautakunnalta, Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Vesilahden kunnan sivistyslautakunnalta, Vesilahden kunnan elinvoimalautakunnalta ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksytiin yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää,​

 1. että 29.10.2021 asemakaavan valmisteluaineisto kirkonkylän korttelin 152 tontilla 3 ja viereisellä puistoalueella asetetaan MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville.
 2. että siitä pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY-​keskukselta,​ Pirkanmaan maakuntamuseolta,​ Pirkanmaan liitolta,​ Elenia Oy:ltä,​ Vesilahden kunnan tekniseltä lautakunnalta,​ Vesilahden kunnan rakennus-​ ja ympäristölautakunnalta,​ Vesilahden kunnan sivistyslautakunnalta,​ Vesilahden kunnan elinvoimatoimikunnalta ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

16.2.2022

Kokkotien asemakaavamuutoksen kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto olivat nähtävänä 15.12.– 23.12.2021 ja 7.1-27.1.2022 välisenä aikana. Aineistosta saatiin lausunnot Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Vesilahden kunnan tekniseltä lautakunnalta. Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että sillä ei ole kaavaluonnoksesta huomautettavaa. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, että sillä ei ole lausuttavaa Kokkotien asemakaavan muutosta koskevasta kaavaluonnoksesta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnossa ei esitetty tarkistettavaa kaavaluonnokseen.

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen on valmistellut kaavaehdotuksen, joka on päivätty 16.02.2022. Kaavaehdotus on sisällöltään sama kuin kaavaluonnos.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kaavatoimikunta esittää, että kunnanhallitus päättää,

 • että 16.02.2022 päivätty asemakaavaehdotus kirkonkylän korttelin 152 tontille 3 ja viereiselle puistoalueelle asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.
 • että siitä pyydetään lausunto Pirkanmaan ELYkeskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan liitolta, Elenia Oy:ltä, Vesilahden kunnan tekniseltä lautakunnalta, Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Vesilahden kunnan sivistyslautakunnalta, Vesilahden kunnan elinvoimalautakunnalta ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Päätös

Kaavatoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää 

 • että 16.02.2022 päivätty asemakaavaehdotus kirkonkylän korttelin 152 tontille 3 ja viereiselle puistoalueelle asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.
 • että siitä pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan liitolta, Elenia Oy:ltä, Vesilahden kunnan tekniseltä lautakunnalta, Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Vesilahden kunnan sivistyslautakunnalta, Vesilahden kunnan elinvoimalautakunnalta ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Valmistelija

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää,  

1) että 16.02.2022 päivätty asemakaavaehdotus kirkonkylän korttelin 152 tontille 3 ja viereiselle puistoalueelle asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 

2) että siitä pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY-​keskukselta,​ Pirkanmaan maakuntamuseolta,​ Pirkanmaan liitolta,​ Elenia Oy:ltä,​ Vesilahden kunnan tekniseltä lautakunnalta,​ Vesilahden kunnan rakennus-​ ja ympäristölautakunnalta,​ Vesilahden kunnan sivistyslautakunnalta,​ Vesilahden kunnan elinvoimalautakunnalta ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

10.5.2022

Kokkotien asemakaavan muutosehdotus oli nähtävänä 31.3.-29.4.2022 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Vesilahden kunnan sivistyslautakunnalta ja Vesilahden kunnan tekniseltä lautakunnalta.  

Rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta lausuivat, että niillä ei ole lausuttavaa Kokkotien asemakaavan muutosehdotukseen. 

Sivistyslautakunta lausui, että Kokkotien asemakaavan muutoksella arvioidaan olevan Vesilahden kunnan sivistyspalveluiden näkökulmasta neutraaleja tai myönteisiä vaikutuksia. 

Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus ilmoittivat sähköpostitse, että ne eivät anna lausuntoa Kokkotien asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen on täydentänyt kaavaehdotusaineiston, joka on päivätty 10.05.2022. Kaavaehdotuksen sisältöön ei ole ollut tarvetta tehdä tarkistuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 10.5.2022 päivätty asemakaavan muutosehdotus kirkonkylän kortteliin 152 tontille 3 ja viereiselle puistoalueelle (Kokkotien asemakaavan muutos) hyväksytään.

Puheenjohtaja lisäsi ehdotukseen kokouksessa, että toimikunta tarkastaa § 15 kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja kaavatoimikunta tarkasti tämän §:n kokouksessa.

Perustelut

   

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että 10.5.2022 päivätty asemakaavan muutosehdotus kirkonkylän kortteliin 152 tontille 3 ja viereiselle puistoalueelle (Kokkotien asemakaavan muutos) hyväksytään (MRL 52 §).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

 Kunnanvaltuusto päättää, että 10.5.2022 päivätty asemakaavan muutosehdotus kirkonkylän kortteliin 152 tontille 3 ja viereiselle puistoalueelle (Kokkotien asemakaavan muutos) hyväksytään (MRL 52 §).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen

Valitusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi tietoverkossa. 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle viraston aukioloaikana, klo 8.00-16.15.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai faksilla. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna         
Puhelinnumero: 029 56 4220    
Faksinumero: 029 56 42269
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vesilahden kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti         
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta@vesilahti.fi
Puhelinnumero: 03 5652 7500    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.