Kunnanvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Talousarviomuutokset vuodelle 2023

VESDno-2023-150

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kohonen, talousjohtaja, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

Tukipalvelut tuottavat kunnan ruoka-, siivous- ja kuljetuspalveluita. Vuoden 2022 syksyllä vuoden 2023 talousarviota tehdessä tukipalvelut sisältyivät hallintopalveluihin ja siten hallintojohtajan alaisuuteen. Päivitetyn ja 1.1.2023 voimaan astuneen hallintosäännön mukaan tukipalvelut siirtyivät teknisiin palveluihin ja toimivat teknisen palvelupäällikön alaisuudessa 1.1.2023 alkaen. Jotta tukipalveluiden vuoden 2023 talousarvio ja toteumat vastaavat hallintosäännössä määriteltyjä tehtäviä ja toimivaltoja, pitää tehdä tekniset talousarviomuutokset vuodelle 2023, jossa tukipalveluiden talousarvio siirretään hallintopalveluista ja hallintojohtajan toimivallan alaisuudesta teknisiin palveluihin ja teknisen palvelupäällikön toimivallan alaisuuteen.

Kyseessä on toimialojen väliset tekniset talousarviomuutokset, joten vaikutus koko kunnan tasolla on 0 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat tekniset talousarviomuutokset.

Käyttötalous:

 • Hallintopalvelujen toimialueelle 1 107 908 euron tuottoja vähentävä tekninen määrärahamuutos
 • Teknisten palvelujen toimialueelle 1 107 908 euron tuottoja lisäävä tekninen määrärahamuutos
 • Hallintopalvelujen toimialueelle 1 101 851 euron menoja vähentävä tekninen määrärahamuutos
 • Teknisten palvelujen toimialueelle 1 101 851 euron menoja lisäävä tekninen määrärahamuutos

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Aki Kohoselle ja tekninen palvelupäällikkö Roope Kyrkölle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Aki Kohonen, talousjohtaja, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy seuraavat tekniset talousarviomuutokset.

Käyttötalous:

 • Hallintopalvelujen toimialueelle 1 107 908 euron tuottoja vähentävä tekninen määrärahamuutos.
 • Teknisten palvelujen toimialueelle 1 107 908 euron tuottoja lisäävä tekninen määrärahamuutos.
 • Hallintopalvelujen toimialueelle 1 101 851 euron menoja vähentävä tekninen määrärahamuutos.
 • Teknisten palvelujen toimialueelle 1 101 851 euron menoja lisäävä tekninen määrärahamuutos.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen

Valitusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi tietoverkossa. 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle viraston aukioloaikana, klo 8.00-16.15.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai faksilla. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna         
Puhelinnumero: 029 56 42200    
Faksinumero: 029 56 42269
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vesilahden kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti         
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta@vesilahti.fi
Puhelinnumero: 03 5652 7500    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.