Kunnanvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Osavuosikatsaus 1-4/2023

VESDno-2023-139

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kohonen, talousjohtaja, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Vesilahden kunnanhallituksen 28.11.2022 §198 hyväksymän vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-huhtikuu raportoidaan talouden toteutuminen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen lautakunnille annetaan tiedoksi samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisten tulosyksiköiden toteuma.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1.- 30.4.2023 tiedoksi ja lähettää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Aki Kohoselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Aki Kohonen, talousjohtaja, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1.- 30.4.2023 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

lautakunnat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)