Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tilinpäätös 2020

VESDno-2021-58

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Vihtiälä, talousjohtaja, merja.vihtiala@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen on kuntalain 113 § mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilin-päätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Vesilahden kunnanvaltuusto vahvisti 2.12.2019 §46 talousarvion vuodelle 2020. Talousarvion mukainen tilikauden tulos oli -862 000 euroa ja poistoeron vähennyksen jälkeinen tilikauden alijäämä -823 000 euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi samassa kokouksessa §47 Vesilahden kuntastrategian 2030.

Joulukuussa 2019 hyväksytyn talousarvion tehtäväalueiden tavoitteet oli johdettu aiemmasta kuntastrategiasta. Uuden strategian tultua voimaan tehtäväalueiden tavoitteet päivitettiin vastaamaan uutta kuntastrategiaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden strategian mukaiset tehtäväalueiden tavoitelomakkeet 6.4.2020 §7-§10 ja lomakkeet liitettiin osaksi kunnan vuoden 2020 talousarviokirjaa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2020 käyttötalouden määrärahamuutoksia kolmessa kokouksessa. Talousarviomuutosten jälkeiseksi tilikauden tulokseksi muodostui 100 000 euroa ja poistoeron vähennyksen jälkeiseksi ylijäämäksi 139 000 euroa.

Kunnan tilikauden tulokseksi muodostui 1,6 miljoonaa euroa. Talousarviota parempaan toteumaan johtivat seuraavat tekijät: 

 • Ulkoiset tuotot ylittivät 164 000 euroa talousarvion. Ylitys on suurinta myyntituotoissa, joissa kotikuntakorvaustulot ylittivät talousarvion ja toisaalta myös vesi- ja jätevesimaksut toteutuivat yli budjetin. Vesi- ja viemärilaitoksella liittymismaksut muuttuivat kesken vuotta tuloutettaviksi  ja tätä ei ollut huomioitu budjettiin. Budjetti alittui maksutuotoissa, kun varhaiskasvatuksen ja ip-toiminnan maksuja jäi tulematta koronan vuoksi. 
 • Ulkoiset toimintakulut alittuivat 867 000 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Alitus syntyi seuraavissa kuluissa: henkilöstökulut 297 000 euroa, palvelujen ostot 507 000 euroa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 138 000 euroa. Avustuksia annettiin 5 000 euroa yli budjetin ja muut toimintakulut ylittyivät 70 000 euroa. 
 • Joulukuussa tehtiin verotuloihin niitä alentava talousarviomuutos, mutta verotulot tuloutuivat lopulta 156 000 euroa yli muutetun talousarvion. 
 • Rahoituskulut eivät toteutuneet budjetoidulla tasolla ja lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä saatiin osinkotuotto, jota ei ollut budjetissa. 
 • Poistoista jäi toteutumatta 110 000 euroa. Poistojen toteumaan vaikuttaa sekä se, että vuonna 2019 ei valmistunut investointeja budjetin mukaisella tasolla ja toisaalta myös vuoden 2020 investointeihin tehtiin niitä alentavia talousarviomuutoksia.  

Kunnanvaltuuston 2.12.2019 §46 mukainen investointituottojen määrä oli 400 000 euroa ja investointikulujen määrä 2 294 749 euroa. Investointien netto oli 1 894 749 euroa. Investointeihin tehtiin vuoden aikana kolme talousarviomuutosta. Muutosten seurauksena muutetun talousarvion tuottojen määrä oli 130 000 euroa ja kulujen määrä 1 785 749 euroa. Vuonna 2020 investointimenojen toteuma oli 1 378 210 euroa. Vuoden 2020 suurimpia investointeja olivat maanhankinta, kunnan osuus siirtoviemäristä sekä Ämmänhaudanmäen ja Veikkolanrinteen kunnallistekniikka ja tiet. Investointimenot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 535 000 euroa. Investointimenojen toteuma oli 77 prosenttia ja tulojen 83 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden.

Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio sisälsi kunnan käytössä olleen 10 miljoonan euron suuruisen lyhytaikaisen kuntatodistuslainan muuttamisen pitkäaikaiseksi lainaksi ja lisäksi 2 miljoonan euron suuruisen lisälainanoton. Vuoden aikana verotulo- ja valtionosuusarviot vaihtelivat poikkeuksellisen paljon, mikä vaikeutti talouden ja rahoitustarpeen arviointia. Kunnanvaltuusto vahvisti 14.12.2020 §61 lyhytaikaisten lainojen määrän vähennykseksi 9,5 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisten lainojen lisäyksen määräksi 7,5 miljoonaa euroa. Käytännössä siis pitkäaikaisen lainan tarve osoittautui vuoden aikana talousarvion 2020 laadintahetkeen nähden 4,5 miljoonaa alemmaksi. 

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. esittää valtuustolle tilikauden tuloksen, 

  1 565 322,29, käsittelyksi seuraavaa:

  • tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 39 122,20 euroa

  • tilikauden ylijäämä 1 604 444,49 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille.

 2. että talousjohtajalle ja hallintojohtajalle myönnetään valtuus tehdä tilinpäätökseen tilintarkastusvaiheessa esille tulevia teknisiä korjauksia
 3. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2020, jättää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Mika Seppäselle, Timo Haapaniemelle, Harri Vierikalle sekä Paula Paavilaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

 • merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi,
 • esittää valtuustolle, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 hyväksytään ja tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Merja Vihtiälä, talousjohtaja, merja.vihtiala@vesilahti.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että 

 1. tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 merkitään tiedoksi
 2. tilinpäätös 1.1.-31.12.2020 hyväksytään ja 
 3. tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen

Valitusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi tietoverkossa. 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle viraston aukioloaikana, klo 8.00-16.15.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai faksilla. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna         
Puhelinnumero: 029 56 4220    
Faksinumero: 029 56 42269
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vesilahden kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti         
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta@vesilahti.fi
Puhelinnumero: 03 5652 7500    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.