Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pirkan opiston toimintaa koskevan yhteistyösopimus

VESDno-2021-170

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Seppänen, sivistysjohtaja, mika.seppanen@vesilahti.fi

Perustelut

Pirkan opisto on toiminut vuoden 2013 alusta lähtien Nokian kaupungin sekä Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena kansalaisopistona. Opiston toimintaa ohjaa sopijakuntien hyväksymä yhteistyösopimus.

Alkuperäinen yhteistyösopimus korvattiin uudistetulla sopimuksella vuoden 2016 alusta lähtien. Sopimuksen kesto määriteltiin tuolloin käynnissä olleen valtuustokauden loppuun, kesään 2017. Sopimustekstiin kirjatun lausekkeen mukaan sopimuksen voimassaoloa voitiin jatkaa automaattisesti vielä seuraavan valtuustokauden ajaksi, ellei yhteistyötä irtisanottu ensimmäisen sopimusjakson aikana. Optiolausekkeen valtuutuksella sopimuksen voimassaoloa jatkettiin nykyisen valtuustokauden loppuun, kesään 2021. Sopimus ei kuitenkaan anna mahdollisuutta yhteistyön jatkamiseen enää tämän jälkeen ilman kuntien uusia päätöksiä.

Sopijakuntien johtavista sivistyssektorin viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä on opiston rehtorin johdolla valmistellut uutta sopimusta. Suunnitelman mukaan uusi sopimus korvaisi vanhan sopimuksen 1.8.2021 alkaen. Voimaan tullakseen uusi sopimus tulisi käsitellä ja hyväksyä kaikissa sopimuskunnissa. Pykälän liitteinä ovat nykyinen sopimus ja uusi sopimus.

Uuden sopimusluonnoksen keskeisimmät muutoskohdat esitellään seuraavissa kappaleissa. Vanhan sopimuksen muutettava sisältö on esitetty pelkistettynä uudistusehdotuksen oikealla puolella:

2. Toimintamalli ja sopimuksen kesto:

 • sopimus on voimassa toistaiseksi / valtuustokauden ajan


3. Hallinto ja talous:

 • vastuulautakunta on sivistyslautakunta / kasvatus- ja opetuslautakunta
 • ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti omistajaohjausta varten / tarvittaessa


4. Toiminnallinen vastuunjako, arviointi sekä opetus- ja hallintotilat

 • toimintaa arvioidaan säännöllisesti asiakaskyselyin, minkä lisäksi asiakkaat voivat antaa säännöllisesti palautetta / asiakkaat voivat antaa palautetta
 • kunnat ja opisto järjestävät yhteisesti toimintaan tarvittavat opetus- ja hallintotilat /aiemmin ei mainintaa


5. Tuntitilaus ja määrärahavaraus

 • tuntitilaus on vähintään 90 % vuoden 2021 tuntitilauksen määrästä / 90 % vuoden 2014 määrästä


6. Sopijakuntien maksuosuudet ja laskutus

 • Pirkan opiston jaosto vahvistaa tuntihinnat ohjausryhmän valmistelun pohjalta / aiemmin ei mainintaa
 • tasauslaskutus tehdään tammikuun loppuun mennessä / helmikuun loppuun mennessä


9. Uuden sopijakunnan liittyminen sopimukseen

 • uudet kunnat voivat liittyä sopimukseen / aiemmin ei mainintaa


10. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

 • ehto vanhoista opistoista periytyneen kaluston palauttamisehto poistettu tarpeettomana, kalusto on jo poistettu kirjanpidosta vanhentuneena
 • ehto sopimuksen välittömästä purkamisesta poistettu päällekkäisenä ristiriitojen ratkaisemista koskevan kohdan kanssa

Ehdotus

Esittelijä

Mika Seppänen, sivistysjohtaja, mika.seppanen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Pirkan opiston 1.8.2021 alkavan sopimuksen hyväksymistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto

1) hyväksyy sopimuksen Pirkan opiston toiminnasta 1.8.2021 alkaen,

2) toteaa, että sopimus korvaa kuntien kesken vuoden 2016 alusta lähtien voimassa olleen sopimuksen kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä, sekä 

3) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

Valtuusto päättää, että se

 1. hyväksyy sopimuksen Pirkan opiston toiminnasta 1.8.2021 alkaen,
 2. toteaa, että sopimus korvaa kuntien kesken vuoden 2016 alusta lähtien voimassa olleen sopimuksen kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä, sekä
 3. valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen

Valitusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi tietoverkossa. 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle viraston aukioloaikana, klo 8.00-16.15.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai faksilla. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna         
Puhelinnumero: 029 56 4220    
Faksinumero: 029 56 42269
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vesilahden kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti         
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta@vesilahti.fi
Puhelinnumero: 03 5652 7500    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.