Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Varautuminen EU:n digitaalisen koronatodistuksen (koronapassin) käyttöönottoon kunnan toiminnassa

VESDno-2021-421

Valmistelija

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

EU:n digitaalista koronatodistusta käytetään Suomessa koronapassina 16.10.2021 alkaen. Koronarajoitusten kohteina olevat toimijat voivat ottaa koronapassin käyttöön vapaaehtoisesti. Koronapassi on vaihtoehto viranomaisten asettamille koronarajoituksille Suomessa. Rajoitusten kohteena olevat toimijat voivat pyytää asiakkailtaan koronapassin näyttämistä sisäänpääsyn yhteydessä. Jos viranomainen joutuu sulkemaan tilan tai kieltämään yleisötilaisuuden kokonaan, koronapassi ei ole käytössä.

Koronapassia voi edellyttää esimerkiksi ravintoloissa, yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa.

Vesilahden koronatilanteen mahdollisesti pahentuessa ja rajoitusten tiukentuessa kunnan on linjattava koronapassin edellyttämisestä kunnan omassa palvelu- ja muussa toiminnassa, mm. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa, jotta palvelutoiminnan jatkuvuus voidaan turvata. Koronapassin olisi tarkoitus mahdollistaa kunnan palvelutoiminnan jatkuminen. Koronapassin edellyttäminen voi osaltaan edistää myös rokotekattavuuden lisääntymistä. 

Päätös koronapassin edellyttämisestä tilanteissa, jossa viranomaiset asettavat kokoontumis- tai yleisömäärärajoituksia, koskee kunnan kulttuuri, liikunta- ja nuorisopalveluita. Päätös tehdään kunnan palveluyksiköissä tapauskohtaiseen harkintaan perustuen ja mikäli yleisörajoituksia asetetaan toimivaltaisen viranomaisen toimesta. Koronapassin esittämistä ei voi edellyttää sellaisissa tiloissa ja paikoissa, joiden voidaan katsoa olevan tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta välttämättömiä tai olennaisia. Siksi kirjaston lainaustoiminnan ja kokoelmien asiakkailta ei voida edellyttää koronapassin näyttämistä.

Liikunta- ja nuoriso -palveluryhmä edellyttää koronapassin esittämistä vaihtoehtona rajoituksille kuntosalien ja kunnan järjestämien liikunnanohjausryhmien toiminnassa. Koronapassi voi koskea vain yli 16-vuotiaita.

Koronapassin käyttöönotosta ei aiheudu ylimääräisiä henkilö- tai muita kustannuksia pääsymaksullisissa tilaisuuksissa, joissa on erillinen lipuntarkastus. Sen sijaan pääsymaksuttomissa matalan kynnyksen tilaisuuksissa on varauduttava lisävalvontaan. Mikäli kunta edellyttää koronapassin esittämistä eräissä palveluissa yleisö- ja kokoontumisrajoitusten voimaantullessa, on linjauksesta syytä informoida yksityistä kulttuuri- ja urheilutapahtumajärjestäjäkenttää laajasti.

Kunnan päätös koronapassin edellyttämisestä ei koske kaupungin tiloissa vuokralaisten kuten seurojen järjestämää toimintaa eikä tapahtuma-alueiden maanvuokrausta. Kunta kuitenkin vahvasti suosittelee tiloissaan toimivia tapahtumajärjestäjiä ottamaan koronapassin käyttöön yleisötapahtumissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi Vesilahden kunnan eräissä palveluissa voidaan edellyttää EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi, mikäli toimivaltaiset viranomaiset asettavat kokoontumis- tai yleisömäärärajoituksia. Koronapassin esittämisen edellyttäminen on vaihtoehto rajoituksille.

Kyseisiä palveluja järjestävät yksiköt kirjaavat tartuntatautilain 58 h §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi tiedon siitä, että asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta edellytetään koronapassin esittämistä.

Koronapassin edellyttäminen päättyy rajoitusten poistuessa tai viranomaisohjeiden muuttuessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.