Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Valituksen kohteena olevan asemakaavan osittainen täytäntöönpano MRL 201 §:n nojalla

VESDno-2020-92

Aikaisempi käsittely

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot ja muistutukset.

Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy 5.3.2021 päivätyn Lammasniemen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Eriävä mielipide

Valtuutettu Miia Rajala jätti eriävän mielipiteen.

Valtuutettu Laura Kekäläinen jätti eriävän mielipiteen.

Valtuutettu Susanna Suoniemi jätti eriävän mielipiteen.

Valtuutettu Marko Lounasranta jätti eriävän mielipiteen.

Valtuutettu Lauri Nieminen jätti eriävän mielipiteen.

Valtuutettu Ari Arvela jätti eriävän mielipiteen:

Puheenvuorossani kannatin Laura Kekäläisen tekemää esitystä, jossa asemakaava olisi jaettu kahteen osaan. Kurkiniityn alue ja Lammasniemenalue. Valtuuston tekemä päätös oli hallituksen esittämä kokoasemakaava-alue.

Kokouskäsittely

Kunnanvaltuusto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden aluearkkitehti Leena Lahtiselle, arkkitehti Helena Väisäselle ja kunnaninsinööri Harri Vierikalle. He olivat asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Käsittelyn aikana valtuutettu Laura Kekäläinen teki muutosesityksen, jonka mukaan asuntokaavoituksesta Lammasniemen osalta luovutaan ja Kurkiniityn osalta asuntokaavoituksen kehittämistä jatketaan. Muutosesitystä kannattivat Marko Lounasranta, Ari Arvela, Susanna Suoniemi sekä Lauri Nieminen. 

Valtuutettu Miia Rajala teki muutosesityksen seuraavasti: "Emme hyväksy 5.3.2021 päivittyä Lammasniemen asemakaavan ja asemakaavanmuutosta vaan kaava lähetetään uudelleen valmisteluun, Lammasniemeä kehitetään asunnottomana ja Kurkiniittyä erillisenä alueena."  Miia Rajalan esitystä ei kannatettu.

Valtuutettu Matti Kuusjärvi teki esityksen asian jättämisestä pöydälle: "Esitän, että kaavahanke jätetään vielä pöydälle ja muutettaisiin päätösehdotuksena olevaa kaavaehdotusta siten, että asuinrakentamista osoitettaisiin vain lammasniementien eteläpuolelle ohessa olevan havainnekuvan kaltaisesti. Edelleen esitän, että esitykseni mukaan poistettavat viisi asuinrakennustonttia voitaisiin kaavassa osoittaa lammasniementien eteläpuolelta, jolloin kaavassa oleva tonttimäärä ei muuttuisi ja kaavan käsittely ei viivästyisi tarpeettomasti ja pääsisimme mahdollisimman pian nauttimaan sekä ehostetusta virkistysalueesta, mutta myös toivottamaan uudet asukkaat tervetulleiksi Vesilahdelle." Aura Elliott kannatti Matti Kuusjärven esitystä. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pöydällejättöesitys, josta äänestetään. Asian jättämistä pöydälle kannattavat äänestävät JAA ja asian käsittelyn jatkamisen puolella olevat äänestävät EI.

Äänestys: Matti Kuusjärven pöydällejättöesitys (JAA) vastaan asian käsittelyn jatkaminen (EI)

 

 

Jäsen

JAA 2

Aura Elliott
Matti Kuusjärvi

EI

19

Mervi Lumia
Marko Lounasranta
Laura Kekäläinen
Antti Uusi-Rasi
Ari Arvela
Ari Perämaa
Harri Penttilä
Harri Tapanainen
Ilona Leppänen
Jukka Harjula
Kristiina Pispala
Lauri Nieminen
Miia Rajala
Pertti Uusi-Erkkilä
Susanna Suoniemi
Tapani Pietilä
Valto Sorva
Velipekka Saarinen
Virpi Alakoski

TYHJÄ 0  

 

Puheejohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että asian käsittelyä jatketaan äänin 2-19.  

Keskustelun aikana kunnanhallituksen puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä teki esityksen neuvottelutauosta. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuuston yksimielisyyttä taukoon ja totesi taukoa pidettävän 21.00-21.20.

Keskustelun jatkuttua Matti Kuusjärvi teki muutosesityksen, jossa päätösehdotuksena olevaa kaavaehdotusta muutettaisiin siten, että asumista osoitettaisiin vain Lammasniementien eteläpuoliselle alueelle. Aura Elliott kannatti Matti Kuusjärven esitystä.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, Laura Kekäläisen ja Matti Kuusjärven toimesta. 

Puheenjohtaja totesi, että ensin äänestetään kahden muutosesityksen välillä. Ne, jotka ovat Laura Kekäläisen esittämän muutosesityksen kannalla, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Matti Kuusjärven esitystä, äänestävät EI. 

Äänestys: Laura Kekäläisen muutosesitys (JAA) Matti Kuusjärven muutosesitystä (EI) vastaan.

 

 

Jäsen

JAA 7

Marko Lounasranta
Laura Kekäläinen
Ari Arvela
Ari Perämaa
Lauri Nieminen
Miia Rajala
Susanna Suoniemi

EI

10

Mervi Lumia
Antti Uusi-Rasi
Aura Elliott
Harri Penttilä
Ilona Leppänen
Jukka Harjula
Matti Kuusjärvi
Pertti Uusi-Erkkilä
Tapani Pietilä
Virpi Alakoski

TYHJÄ 4

Harri Tapanainen
Kristiina Pispala
Valto Sorva
Velipekka Saarinen

 

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä enemmän ääniä sai Matti Kuusjärven muutosesitys äänin 7-10. 

Seuraavaksi puheenjohtaja totesi, että edellisen äänestyksen voittaneen muutosesityksen ja pohjaehdotuksen välillä suoritetaan äänestys. Matti Kuusjärven muutosesitystä kannattavat äänestävät EI, ja pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA.

Äänestys: Matti Kuusjärven muutosesitys (EI) vastaan pohjaehdotus (JAA)

 

 

Jäsen

JAA 13

Mervi Lumia
Antti Uusi-Rasi
Ari Perämaa
Harri Penttilä
Harri Tapanainen
Ilona Leppänen
Jukka Harjula
Kristiina Pispala
Pertti Uusi-Erkkilä
Tapani Pietilä
Valto Sorva
Velipekka Saarinen
Virpi Alakoski

EI

2

Aura Elliott
Matti Kuusjärvi

TYHJÄ 6

Marko Lounasranta
Laura Kekäläinen
Ari Arvela
Lauri Nieminen
Miia Rajala
Susanna Suoniemi

 

Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus tuli valituksi äänin 13-2. 

Valmistelija

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 15.6.2021 päivätyllä lausuntopyynnöllä pyytänyt Vesilahden kunnanhallitukselta lausuntoa asioissa:

Diaarinumero 20840/03.04.04.04.16/2021, 20898/03.04.04.04.16/2021, 20950/03.04.04.04.16/2021 ja 20968/03.04.04.04.16/2021. Muutoksenhaunalainen päätös on kunnanvaltuusto 26.4.2021 § 14.

Lausuntopyynnön alkuperäinen toimitusaika on ollut viimeistään 20.8.2021, mutta toimitukseen on haettu jatkoaikaa ja sitä on myönnetty 16.9.2021 saakka.

Liite: Kunnanhallituksen lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ja myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä korjauksia lausuntoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Ari Arvela ja Marko Lounasranta jääväsivät itsensä asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi). Arvela ja Lounasranta ovat valittaneet Lammasniemen kaavasta.

Valmistelija

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Asemakaava, jota päätös koskee

Vesilahden kunnanvaltuuston päätös 26.4.2021, § 14, ns. Lammasniemen asemakaava. 

Valituksen alainen Lammasniemen asemakaava voidaan osittain ja rajatusti kaava-alueen siltä osin, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuva, panna täytäntöön maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla ilman, että vaarannetaan valitusten tarkoitusta.

Tehty valitus asemakaavasta

Asemakaavan hyväksymistä koskevasta kunnanvaltuuston ym. päätöksestä on tehty useiden valittajien toimesta neljä kunnallisvalitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen: 20840/03.04.04.04.16/2021 (Suojanen), 20898/03.04.04.04.16/2021 (Mikkola ym.), 20950/03.04.04.04.16/2021 (Pirkanmaan ELY) ja 20968/03.04.04.04.16/2021 (Suomen Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri).                  

Kunnanvaltuuston päätös ei siten ole lainvoimainen.

Kunnanhallitus on antanut 15.9.2021 hallinto-oikeudelle toimitetun lausunnon valitusten johdosta. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan perusteita valtuuston päätöksen kumoamiselle ei ole.

Perusteet

Taustaa: 
Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (8.1.2016/28)
Asemankaavan Lammasniemelle sijoittuvan varikon, puhdistamon ja matonpesupaikan alue on se alue, jonka valituksen tehneet valittajat näyttävät kokevan olevan erityisesti yleiskaavan vastainen ja virkistysmahdollisuuksia heikentävä. Kysymys on pienestä alueesta. Sekä ELY-keskuksen, että yksityisen valittajien valituksen tosiasiallinen kohde ovat korttelit 313 ja 314, joissa on yhteensä 5 tonttia = noin 12,5 uutta asukasta. Valituksessa esiin tuodut luontoarvot kohdistuvat erityisesti Lammasniemeen eli kaavan itäosaan, ei Kurkiniittyyn osoitettujen kortteleiden 312 ja 200 alueelle. Samoin valituksessa esiin tuotu yleiskaavan vastaisuus kohdistuu erityisesti Lammasniemeen, ei Kurkiniittyyn osoitettujen kortteleiden alueelle. Valituksessa esiin tuodut virkistysarvot kohdistuvat Lammasniemeen. 

Pykälän liitteenä on rajaus alueesta, jota osittainen täytäntöönpano koskee. Valitukset eivät kohdistu ko. alueelle, joka on rajattu kuvassa punaisella. Kyseinen alue on: "kortteli 312, korttelin 200 rakennuspaikat 1, 3, 4, 5, 6 ja 7 sekä Kurkiniityntien katualue".

Tarve saada asemakaava osittain voimaan:
Alue on tärkeää saada kaavan mukaiseen käyttöön mahdollisimman pikaisesti, eikä valituksesta eikä muustakaan johdu perustetta lykätä alueen ottamista kaavan mukaiseen käyttöön. Valitus kohdistuu vain pieneen osaan kunnanhallituksen hyväksymää asemakaavaa. Lammasniemen asemakaava ja asemakaavan muutoksen laatimisen ohjeena on ollut Kirkonkylän osayleiskaava, eikä asemakaava vaikeuta yleiskaavan toteutumista (MRL 42 §). Alue, jolle osittaista täytäntöönpanoa haetaan, on osoitettu alueella voimassa olevassa myös Pirkanmaan maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi. Alueelle ei kohdistu valituksessa esiin tuotuja virkistysarvoja ja virkistyskäytön tarpeita. Alueelle, jolle osittaista täytäntöönpanoa haetaan, ei luontoselvityksen mukaan kohdistu luontoarvoja, joita valituksessa tuodaan esille. 
Valitukset kohdistuvat pääasiassa Lammasniemeen, jonne tulisi erittäin vähän uutta asutusta. Uusia asukkaita tulisi Lammasniemeen arviolta 53 tarkoittaen 19 uutta asuntoa. Kurkiniittyyn, joihin kaavavalitus ei asiallisesti kohdistu, tulisi 78 asukasta tarkoittaen 31 asuntoa. Kunnan kannalta ei ole kysymys merkittävästä lisärakentamisesta, kun samalla muistetaan, että koko Kirkonkylän alue on osoitettu maakuntakaavassa kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeeksi. Omarantaiset uudet kaavan mukaiset tontit Lammasniemessä tulisivat lähes kokonaisuudessaan käytöstä poistetulle vanhalle varikkoalueelle, joka ei siis suinkaan ole nykyisellään rakentamatonta luontoaluetta.

Muutoksenhaku

Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Vesilahden kunnanhallitus päättää laittaa täytäntöön kunnanvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksen siltä osin, kun päätöksen kohteena olevasta kaava-alueesta ei ole valitettu. Kyseinen alue on ns. Kurkiniityn alue (kortteli 312, korttelin 200 rakennuspaikat 1, 3, 4, 5, 6 ja 7 sekä Kurkiniityntien katualue), johon valituksissa ei kohdistunut huomioita. Päätösehdotus perustuu MRL 201 §:ään, jonka mukaan kaava-alue siltä osin, kun siihen ei kohdistu valitusta, voidaan saattaa voimaan. 

Päätös annetaan tiedoksi myös erikseen kaikille asemakaavasta valituksen tehneille sekä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Esteellisyys

  • Ari Arvela, Marko Lounasranta ja Susanna Suoniemi jääväsivät itsensä asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi). Arvela, Lounasranta ja Suoniemi ovat valittaneet Lammasniemen kaavasta.

Tiedoksi

Valituksen tehneet, Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.