Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Talousarviomuutokset vuodelle 2021

VESDno-2021-101

Valmistelija

 • Aki Kohonen, talouspäällikkö, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Toteumatietojen ja tehtyjen arvioiden perusteella esitetään seuraavia talousarviomuutoksia koskien vuotta 2021: 

Investointiosa:

Investointien osalta talousarviossa merkityt investointien sitovuudet eivät merkittävästi ylity. Osa investoinneista ei kuitenkaan toteudu talousarvion investointitaulukon laajuudessa kun taas osa vuoden 2021 investoinneista ei ole ollut tiedossa talousarviosta päätettäessä. 

Talousarvion maa- ja vesialueiden investointimenoihin on budjetoitu 200 000 euroa. Summa sisältää myös tasearvon. Marraskuun lopun tilanteessa maakauppoja ei ole tehty, mutta talousarviossa varaudutaan vielä loppuvuoden mahdollisiin maakauppoihin. Esitettävä määrärahamuutos on 125 000 euron vähennys maa- ja vesialueiden investointimenoihin.

Kaavateiden rakentamiskohteissa Lammasniemen rakentuminen viivästyy kaavoituksesta tehdyn valituksen takia. Metsämantereen alue ei lähde rakentumaan kaavoituksen viivästymisen takia. Kaava saa lainvoiman marraskuun puolessa välissä ja alueen suunnittelua ei aloiteta ennen kaavan lainvoimaisuutta. Ämmänhaudanmäen kaavateiden rakentamiseen saadut tarjoukset alittivat investointiosaan varatun määrärahan. Kaavateiden rakentamiskohteiden osalta arvioitu toteutuminen on 319 751 euroa ja investoinneille varattuna on 890 000 euroa.

Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet kohdassa kokonaisuus ylittyy hieman talousarviosta. Harjulan lähivirkistysalueelle ei ollut investointiosassa merkittynä rahoitusta, sillä kohteeseen ei osattu varautua hankehaun ja päätöksen sijoittuessa loppuvuoteen. Anttilanvuoren pururadan kunnostamishanketta on viivästyttänyt frisbeegolf-radasta tehty valitus.

Vesihuoltolaitoksen investoinneista Kaakilanmutkan yritystontit, Lammasniemen kunnallistekniikka ja Metsämantereen alue eivät toteudu suunnitellussa aikataulussa. Kaakilanmutkan yritystonteilla suunnittelutarveratkaisu vanhentuu ja sitä ei näin ollen ole järkevää vielä toteuttaa. Palvelukeskusalueen kunnallistekniikkaan ja karjaisen vesihuollon rakentamiseen ei ollut investointiosassa varattuna rahoitusta. Palvelukeskusalueen tonttien myyminen aiheutti sen, että kohteeseen piti pikaisesti lähteä investoimaan vesi- ja viemärijohtoja ja Karjaisen vesihuollon toteuttaminen liittyi teknisen lautakunnan 25.11.2021 § 90 tekemään päätökseen, jonka mukaisesti rakentaminen on aloitettu, vaikka investointimäärärahaa kohteeseen ei erikseen oltu päätetty talousarviossa. Vastaavasti tehtäväalueella jää toteutumatta joitakin investointeja, minkä vuoksi talousarviossa päätetty taso ei ylity. 

Investointeja koskevat määrärahamuutokset on esitetty pykälän liitteessä olevassa taulukossa. Määrärahamuutokset laskevat valtuuston hyväksymien investointien sitovuuksia merkittävästi kaavateiden ja vesihuollon osalta.

Yhteensä investointien määrärahan vähennykset ovat 1 914 199 euroa ja lisäykset 15 000 euroa. Muutosten nettovaikutus on 1 899 199 euroa.

Käyttötalousosa:

Vesilahden talousarviossa 2021 valtuustoon nähden sitova taso on tuottojen ja kulujen erotus eli netto paitsi vesi- ja viemärilaitoksessa, jossa sitova taso on tilikauden tulos.

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vesi-ja viemärilaitoksella vuodelle 2021 15 000 euron lisämäärärahan myöntämistä käyttötalouden puolelle ja 17 000 vähennystä

toimintatuottoihin siten, että toimintatuotot ovat yhteensä 160 000 euroa ja toimintakulut ovat yhteensä 15 000 euroa. Tilikauden tulokseksi tulee toimintatuottojen, toimintakulujen ja poistojen jälkeen - 85 400 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimi, yhteistoiminta-alue -tehtäväalueen muutetun talousarvion toimintakate on -13 887 274 euroa. Syyskuun toteuman perusteella on tehty arvio koko vuoden tuotoista ja kuluista. Arvioitu kustannusten ylitys on yhteensä 200 000 euroa, mikä perustuu palvelutarpeen kasvuun. Lisäksi terveyspalveluissa on arvioitu koronanäytteenottokustannusten ylittyvän 150 000 euroa. Vastaavasti terveyspalvelujen henkilöstökulujen on arvioitu alitattavan budjetin 137 000 euroa ja erikoissairaanhoidon kustannusten alittavan talousarvion 500 000 euroa. Kulujen vähennysten ja lisäysten erotus on 287 000 euroa. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen tehtäväalueeseen esitetään 290 000 euron suuruinen määrärahan vähennystä.

Hallintopalvelujen toimialueeseen lukeutuvan työmarkkinatuen kuntaosuuden talousarvio ylitetään vuonna 2021, sillä budjettia tehtäessä ei ollut tiedossa, että koronan vuoksi yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatketaan vuodelle 2021. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahan lisäykseksi esitetään 50 000 euroa. Lisäksi hallintopalvelujen toimialueeseen lukeutuvan talouspalvelujen ostopalveluiden talousarvio ylitetään vuonna 2021, koska poissaolojen vuoksi kunta on käyttänyt ostopalveluita arvioitua runsaammin vuoden 2021 aikana. Ostopalveluilla on turvattu kunnan kannalta olennaisimmat toiminnot eli talousarvio- ja tilinpäätösprosessit. Talouspalveluiden ostopalveluiden määrärahan lisäykseksi esitetään 30 000 euroa.

Yhteensä haettavat määrärahan lisäykset ovat 38 000 euroa, vähennykset 310 000 euroa ja tuottojen vähennys 75 000 euroa. Muutosten nettovaikutus on 197 000 euroa tulosta parantava.

Tuloslaskelmaosa:

Talousarvion mukainen verotulojen määrä on 18 056 000 euroa. Syyskuussa julkaistun veroennustekehikon mukaan vuoden 2021 verotulojen toteutuva määrä on 18 979 000 euroa, joka on 923 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Kehikossa lisäys kohdistuu kunnallisveroihin ja yhteisöveroihin. Veroennustekehikon arvion perusteella esitetään verotuloihin 920 000 euron suuruista määrärahamuutosta, jolla lisätään verotuloarviota.

Talousarvion mukainen valtionosuuksien määrä on 8 007 000 euroa. Kuntaliiton tuottaman valtionosuuslaskelman mukaan vuoden 2021 lopullinen valtionosuus olisi 7 907 000 euroa, joka on 0,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa. Valtionosuuslaskelman perusteella valtionosuuksiin esitetään 0,1 miljoonan euron suuruista valtionosuustuottojen vähennystä.

Rahoitusosa:

Talousarvion 2021 rahoituslaskelmassa on vahvistettu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 2 500 000 euroa.

Investointitalousarvioon tehdyistä muutoksista, verotulojen noususta ja kustannusten toteutumatta jäämisestä johtuen pitkäaikaista lainaa ei ole tarvinnut nostaa vuoden 2021 aikana. Nykyisten arvioiden mukaan loppuvuoden aikana ei tarvitse nostaa pitkäaikaisia lainoja. Esitetään, että pitkäaikaisten lainojen lisäyksen määräksi vahvistetaan 0 euroa, jolloin pitkäaikaisten lainojen lisäyksen määrä vähenee 2,5 miljoonaa euroa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset:

 1. Investoinnit:
 • investointikulujen vähennys 125 000 euroa, maakaupat
 • Investointikulujen vähennys 1 020 500 euroa, kiinteistökaupat
 • investointikulujen vähennys 512 619 euroa, kaavateiden rakentamiskohteet
 • investointikulujen lisäys 15 000 euroa, puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet
 • investointikulujen vähennys 256 080 euroa, vesihuoltolaitos
   
 1. Käyttötalousosa:
 • Teknisen lautakunnan vesi- ja viemärilaitoksen tehtäväalueen 17 000 euron suuruinen toimintatuottojen määrärahan vähennys
 • Teknisen lautakunnan vesi- ja viemärilaitoksen tehtäväalueen 15 000 euron suuruinen toimintakulujen määrärahan lisäys
 • Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen tehtäväalue 290 000 euron suuruinen määrärahan vähennys
 • Hallintopalvelujen toimialueelle 80 000 euron määrärahan lisäys
   
 1.  Tuloslaskelmaosa:
 • Verotulot 920 000 euron tuottoja lisäävä määrärahamuutos
 • Valtionosuudet 100 000 euron tuottoja vähentävä määrärahamuutos
   
 1. Rahoitusosa:
 • pitkäaikaisten lainojen lisäyksen määräksi vahvistetaan 0 euroa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talouspäällikkö Aki Kohoselle ja tekninen johtaja Harri Vierikalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.