Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Lautakuntien päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 9.11.2021

 • § 71 Perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset 1.8.2021 alkaen / A2- ja B2-kielen yläkoulun vuosiluokkaisten tavoitteiden täsmentäminen 
 • § 72 Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 1-9/2021 
 • § 73 Lausunto Kauppilan ranta-asemakaavasta (sivla)
 • § 74 Sivistyslautakunnan myöntämät tunnustuspalkinnot 2021 


Rakennus- ja ympäristölautakunta 9.11.2021

 • § 77 Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosiraportointi 1-9 / 2021 
 • § 78 Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus, kiinteistö Karjainen 922-425-11-153
 • § 79 Poikkeamishakemus jätevesien käsittelyvaatimuksista, kiinteistö Kaislaranta 922-419-2-15
 • § 80 Ympäristölupahakemus biokaasulaitoksen toiminnalle Narvan biokaasulaitos / tila Tapulinmaa, 922-425-2-16 
 • § 81 Lausunto Kauppilan ranta-asemakaavan ehdotuksesta
 • § 82 Poikkeaminen (MRL 171§) tila Vaskiniemi 922-425-6-38 
 • § 83 Rakennusvalvonnan taksa 2022 
 • § 84 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö maankäyttö ja rakennuslain muutoksesta


Tekninen lautakunta 10.11.2021

 • § 68 Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 ja toimenpideohjelma vuoteen 2030 saakka 
 • § 69 Lausunnon antaminen Pirkanmaan pelastustoimen palvelutaso vuosille 2022 - 2023 
 • § 70 Lausunto Kauppilan ranta-asemakaavan ehdotuksesta (Tekla) 
 • § 71 Lausunnon antaminen kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksasta vuodelle 2022 
 • § 72 Lausunnon antaminen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksasta vuodelle 2022 
 • § 73 Lausunnon antaminen saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaksi vuodelle 2022 
 • § 74 Teknisten palveluiden osavuosiraportointi 1-9 / 2021 
 • § 75 Teknisten palveluiden määrärahamuutokset 

Ehdotus

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)