Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Lausunto Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä

VESDno-2021-408

Valmistelija

  • Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenne pyytää lausuntoa Tampereen seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyyn vuosille 2022-2026. Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnassa palvelutasomäärittelytyö on ollut käittelyssä 11.8.2021. Palvelutasomäärittelyn tekeminen ei enää kuulu joukkoliikenneviranomaisen lakisääteisiin velvollisuuksiin, mutta palvelutasomäärittelyn laatiminen on kirjattu osaksi kuntien joukkoliikennettä koskevaa yhteistoimintasopimusta. 

Hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus vastaa joukkoliikenteessä ja antaa toimialaan kuuluvat lausunnot. 

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyllä kuvataan kuntien tahtotilaa siitä, millainen joukkoliikenne on perustelluin kullakin maantieteellisellä alueella matkustustarpeet ja käytettävissä oleva rahoitus huomioon ottaen. Palvelutasomäärittely laaditaan valtuustokausittain, mutta sen tarkistaminen on mahdollista myös kauden aikana.

Verrattuna edellisiin palvelutasomääritelmiin, kuntien rooli palvelutasomäärittelytyössä on muuttunut merkittävästi. Joukkoliikenteen palvelutasossa 2022-2026 määritellään, että kuntien kanssa tehdään yhä merkittävämpää yhteistyötä ja työ tehdään ennen kaikkea kuntien tarpeisiin. Vesilahden kanssa palvelutasomäärittelyä on käsitelty viranhaltijoiden kanssa keväällä 2021 ja luonnosta on esitelty kunnanhallitukselle syksyllä 2021. 

Palvelutasomäärittelyssä eri alueille määritellyt palvelutasoluokat perustuvat ensisijaisesti alueen asukasmäärään, asukastiheyteen sekä työpaikkojen määrään ja niiden kautta muodostuvaan matkustustarpeeseen. Määrityksessä on lisäksi otettu merkittävien asiointikohteiden sijainti. Palvelutasomäärityksessä on palvelua kuvattu kuudella eri luokalla, joista 1 on matalin ja 6 on palvelutasoltaan paras. Aikaisemmassa palvelutasomäärittelyssä käytettiin myös kuutta eri luokkaa. Parhaimman palvelutason luokat (6–4) ovat oleellisessa roolissa joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamisessa. Yleisesti luokituksen piiriin kuuluvat alueet ovat niitä, jotka ovat kiinteä osa koko seudun joukkoliikennejärjestelmää. Palvelutason osalta määrittelyillä alueilla pyritään tarjoamaan järjestelmän kannalta oleellisia palveluita ympäri vuoden. Erityisesti alimman luokan (1) alueilla koulukuljetuksilla ja muilla lakisääteisillä kuljetuksilla voi olla merkittävä rooli joukkoliikenteen taloudelle. Eri hallintokuntien kuljetusten yhteistä suunnittelua ja integrointia joukkoliikenteeseen edistetään aina kun se on kokonaistaloudellisesti edullisinta.

Joukkoliikenteen palvelutaso on määritelty kaikille alueille, joilla on yli 50 asukasta 250 m x 250 m kokoisella ruudulla. Tämän väestöntiheyden alle meneville alueille voidaan järjestää joukkoliikennettä, mikäli se muista syistä, esimerkiksi lakisääteisten koulukuljetusten johdosta on tarpeen.

Vesilahden osalta kehittämiskohteiksi on määritelty seuraavasti:

1. Palvelutasotavoitteen mukaisen liikenteen järjestäminen ja mahdollisuuksien mukaan Lempäälän ja Tampereen välisen junaliikenteen parempi hyödynnettävyys

Palvelutasoluokittain Vesilahti on jakautunut siten, että Kirkonkylän alue on palveluluokkaa 2 ja Narva palveluluokkaa 1.  Luokat ovat samat kuin ne olivat aiemmalla suunnittelukaudella. 

Käytännössä nämä tarkoittavat, että Kirkonkylälle järjestetään säännöllistä joukkoliikentteä arkipäivisin, joukkoliikenne vaatii ajallista joustoa eikä ole mahdollista kaikilla vapaa-ajan matkoilla. Narvan osalta puolestaan palvelutasoluokitus tarkoittaa, että alueella on koulu- ja työmatkayhteydet sekä asiointiyhteyksiä arkisin päiväaikaan, ei joukkoliikennettä viikonloppuisin.

Lausunto:

Palvelutasoluokitteluluonnos on viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa käytyjen keskusteluiden ja kunnan tämänhetkisen palvelutarpeen mukainen. Kunnan väkiluku on kasvussa ja tällä hetkellä rakentuvat asuinalueet sijoittuvat Kirkonkylän alueelle, missä joukkoliikenne on parhaiten saavutettavissa. Myös seuraavaksi rakentuvat alueet, kuten Metsämantere, tulevat huomioiduksi palvelutasoluokittelussa. 

Haja-asutusalueille ei ole erikseen määritelty palvelutasoluokkaa ja seudullisen joukkoiliikenteen lisäksi kunta voikin halutessaan itse järjestää tarpeen mukaan esim. liittymäkuljetuksia joukkoliikenteen pariin. Tämä vaatii kuitenkin merkittävää taloudellista resurssia ja aitoa tarvetta palveluille. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää antaa kuvauksen mukaisen lausunnon palvelutasoluokitteluun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)