Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 LISÄPYKÄLÄ: Rahoisten asemakaavan rajauksen muuttaminen (Rahoinen ak 922-438-1-2) (lisäpykälä)

VESDno-2020-271

Valmistelija

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Rahoisten asemakaava on ollut vireillä vuodesta 2016 saakka. Kaavahanke on edennyt ehdotusvaiheeseen. Maankäyttösopimus on kunnan puolelta hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 25.5.2020 § 115. Tämän jälkeen määräalan omistajatahot ovat valittaneet päätöksestä hallinto-oikeuteen. Rahoisten asemakaavahankkeen eteenpäin vieminen odottaa oikeuden ratkaisua valituksenalaisessa asiassa sekä sitä, että omistajatahot hyväksyisivät kunnanhallituksen päättämän maankäyttösopimuksen ja maankäyttösopimus allekirjoitettaisiin molempien osapuolten toimesta. 

Rahoisten asemakaavaan sisältyy Suomelantien katualue, jonka toteuttamiseen ei voida ryhtyä ilman lainvoimaista asemakaavaa. Asian ratkaisemiseksi on tarve supistaa Rahoisten asemakaava-aluetta Suomelantien katualueen osalta. Näin Suomelantien katualueelle voidaan laatia Rahoisten asemakaava-alueesta oma erillinen, pelkästään katualueen käsittävä asemakaava.

Peruste rajaukselle: Kunnalla on kiireinen tarve tuottaa yhdyskuntateknisiä ratkaisuja alueen läpi ja parantaa vesihuollon toimintavarmuutta. Edellä mainitut toimet tulee tehdä samaan aikaan alueen poikki menevän tien rakentamisen kanssa. Tien rakentaminen on olennaista koko kunnan joukkoliikenneverkoston kehittämisen kannalta. Näiden toimien tekemättä jättäminen vaarantaa koko kirkonkylän osayleiskaavan toteutumisen sekä läheisten alueiden asemakaavoituksen. 

Kunta tulee myöhemmin tekemään erillisen päätöksen Suomelantien katualueen asemakaavan vireilletulosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää muuttaa Rahoisten asemakaavan kaava-alueen rajausta siten, että kaava-alueesta rajataan pois Suomelantien katualue liitteenä olevan karttarajauksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Maanomistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.