Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Kunta-alan energiatehokkuussopimus

VESDno-2021-345

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunta liittyi Hiilineutraaliit kunnat -verkostoon vuonna 2018. Tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 80 %:ia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen vähentämisen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta eli ilmakehän lämpiämistä. Verkosto kokoaa ilmastonmuutoksen hillinnästä kiinnostuneet kunnat, asiantuntijat ja yritykset yhteen.
Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) on yksi tehokas keino vauhdittaa ilmastotavoitteisiin pääsemistä. KETS:iin liittyminen on myös yksi Hinku-verkostoon liittyneiltä kunnilta edellytettävä toimi. Vesilahden kunta on liittynyt hinkuun, mutta ei täytä hinku-kriteereitä ja ole liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. 

KETS:n toimeenpano kunnissa mahdollistaa paremman energia-asioiden hallinnan ja ymmärryksen kunnan energian kulutuksesta, energiajärjestelmistä ja energiatehokkuusinvestointien kannattavuudesta sekä muiden KETS-kuntien ja -verkoston tuen. Energiatehokkuustoimenpiteiden kartoittamisella ja toteuttamisella on mahdollista saavuttaa myös merkittäviä säästöjä energiakustannuksista. Lisäksi KETS:iin liittyneiden kuntien on mahdollista saada korkeampi energiatuki niin sanottuihin Motiva-mallisiin energiakatselmuksiin sekä havaittujen energiatehokkuustoimien toteuttamiseen.
 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle

 1. Että Vesilahden kunta liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen
 2. Valtuuttaa teknisen johtajan ja teknisen työnjohtajan täydentämään liittymisdokumentin, toimintasuunnitelman, sopimuksen lähtötiedot liittymistä varten.
 3. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kunta-alan energiatehokkuussopimus

Päätös

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle

 1. Että Vesilahden kunta liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen
 2. Valtuuttaa teknisen johtajan ja teknisen työnjohtajan täydentämään liittymisdokumentin, toimintasuunnitelman, sopimuksen lähtötiedot liittymistä varten. 
 3. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kunta-alan energiatehokkuussopimus

Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että liittymisdokumentti ja toimintasuunnitelma tuodaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi. 

Valmistelija

 • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.10.2021 § 58 esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liittymistä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS). Vesilahden kunta liittyi Hiilineutraaliit kunnat -verkostoon vuonna 2018 ja sitoutunut noudattamaan hinku - kunnan kriteereitä. KETS:iin liittyminen on yksi Hinku-verkostoon liittyneiltä kunnilta edellytettävä toimi. Vesilahden kunta on liittynyt hinkuun, mutta ei täytä hinku-kriteereitä ja ole liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle:

 1. Vesilahden kunta liittyy kuntien energiatehokkuussopimukseen. 
 2. Valtuuttaa teknisen johtajan ja teknisen työnjohtajan täydentämään liittymisdokumentin, toimintasuunnitelman ja sopimuksen lähtötiedot liittymistä varten.
 3. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kunta-alan energiatehokkuussopimus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tekninen johtaja Harri Vierikalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)