Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Kirkonkylän ja Koskenkylän ympäristöjen oikeusvaikutteinen osayleiskaava

VESDno-2021-410

Valmistelija

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnan asukasluku on lähtenyt viime vuosina nousuun. Vuotuinen kasvu on vuonna 2021 ollut n. 1 % luokkaa. Rakentamispaine ja asiakkaiden tonttikyselyt kohdistuvat ennen kaikkea Kirkonkylän, Metsämantereen ja Koskenkylän alueille. Tämän lisäksi kuntaan yrityksiltä tulevat sijoitustiedustelut kohdistuvat pääosin samalle alueelle. Yritykset lisäksi kaipaavat riittävän isoja alueita toiminnalleen, jopa 10-100ha. 

Vesilahden kunta on laatinut vuonna 2020 maankäytön strategisen kehityskuvan ja tämän kehityskuvan painotukset ovat 1) taajamien tiivistäminen, 2) kirkonkylän yhdyskuntarakenteen laajentaminen Lempäälän suuntaan, 3) Vesilahdentien-Valkkistentien ja Mantereentien rajaaman kolmion maankäytön tehostaminen, 4) Yritysalueiden suuntaaminen em. alueelle, ja 5) Haja -asutuksen ohjaaminen Vesilahdentien ja Koskenkyläntien tuntumaan. 

Edelleen kunnan tulisi kehittää alueita, jotka sijoittuvat palveluiden ja joukkoliikenteen äärelle ja alueita, jotka tukevat Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 tavoitteita. Rakennesuunnitelman tavoitteet ovat: 1. Varaudumme väestön kasvuun 2. Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 3. Kehitämme keskustoja ja keskuksia 4. Parannamme asuinympäristön laatua ja monipuolisuutta 5. Vahvistamme elinkeinoelämän kasvua 6. Uudistamme liikkumisen tapoja 7. Parannamme palvelujen saavutettavuutta 8. Edistämme seudullisesti merkittävien hankkeiden toteutusta 9. Parannamme suunnitelman sitovuutta ja toteuttamisen ohjelmointia.

Näiden kehityssuuntien ja tavoitteiden toteuttamiseksi Kirkonkylän ja Koskenkylän alueilla tulee käynnistää osayleiskaavatyö. Osayleiskaavassa osoitetaan Kirkonkylän ja Koskenkylän maankäytön kehittämismahdollisuudet. Osayleiskaava antaa suuntaviivoja uudisrakentamisen laajuudesta ja sijoittelusta ja osoittaa alueet, joilla asutusta voidaan tiivistää nykyinen yhdyskuntarakenne huomioiden.

Kaavan alustaviksi tavoitteiksi tulisi asettaa: 

 • Alueen kehityssuunnittelussa huomioidaan yritys- ja asuinalueiden ekosysteemien kehittyminen ja mahdollistaminen.
 • Alueen kulku- ja liikenneyhteydet mahdollistavat liikenteen automatisoinnin ja turvalliset kulkuyhteydet.
 • Kehitys suunnittelussa huomioidaan työn, asumisen ja palveluiden saumaton yhteistyö.
 • Alueen kehityksessä varmistetaan energiaomavaraisuus ja sen tuomat liiketoimintamahdollisuudet.
 • Alue suunnittelu yhdistyy tiiviisti Lempäälän kunnan kehitykseen ja infraratkaisuihin


Lisäksi osayleiskaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä Pirkanmaan maakuntakaava.

Seutukunnallisesti alueet sijoittuvat kaupunkiseudun nk. lievealueen rajalle; näillä alueilla katsotaan suunnittelun tarpeen edellyttävän yleiskaavatasoista tarkastelua. Lisäksi alueelle sijoittuu valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta, mikä pitää suunnittelussa huomioida. Maisema-alueiden rajaukset tulisi ottaa huomioon myös jatkossa maakuntakaavaa laatiessa, mikäli maisema-alueet liiaksi estävät Vesilahden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämisen maankäytön ja kaavoituksen kautta.  

Yleiskaavoituksen käynnistämisestä on keskusteltu Elyn kanssa pidettävässä vuosittaisessa kehityskeskustelussa. Kaavan suunnittelualue on rajattu siten, että se muodostaa toiminnallisesti luontevan kokonaisuuden. Aluerajaus on esitetty liitekartalla (Liite 1).  Osayleiskaavatyössä alueella tällä hetkellä voimassa olevat osayleiskaavat yhdistetään yhdeksi osayleiskaava-alueeksi, jotta aluetta voidaan arvioida ja kehittää kokonaisuutena. Alustavan osayleiskaava-alueen laajuus on noin 45 km2, ja sille sijoittuu sekä yksityisomistuksessa olevaa maata että kunnan omistamia alueita. Työn yhteydessä arvioidaan alueen rajaus tarkemmin. Työstä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma osayleiskaavoitustyön käynnistyessä.

Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdään tarpeelliset erillisselvitykset, kuten luontoselvitys, maisemaselvitys, arkeologiset selvitykset, liikenneselvitys sekä ympäristöhäiriöselvitys. Riippuen erillisselvitysten tarpeesta, suunnittelutyö ajoittunee vuosille 2022 ja alkuvuoteen 2023. Kaavoitustyötä kunnassa ohjaa kaavatoimikunta. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää Kirkonkylän ja Koskenkylän ympäristöjen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen liitekartalla esitetylle alueelle yllämainittujen alustavien tavoitteiden pohjalta ja ilmoittaa sen vireilletulosta.

Päätös

Kunnanhallitus päättää käynnistää Kirkonkylän ja Koskenkylän ympäristöjen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen liitekartalla luonnostellulle alueelle yllämainittujen alustavien tavoitteiden pohjalta ja ilmoittaa sen vireilletulosta.

Kokouskäsittely

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti muutosta päätösehdotukseen. Uusi päätösehdotus olisi "Kunnanhallitus päättää käynnistää Kirkonkylän ja Koskenkylän ympäristöjen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen liitekartalla luonnostellulle alueelle yllämainittujen alustavien tavoitteiden pohjalta ja ilmoittaa sen vireilletulosta."

Kunnanhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta voidaanko päätösesitys muuttaa yksimielisesti. Kunnanhallitus oli yksimielinen asiasta.

Tiedoksi

Kuulutus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.