Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella voimassa olevan kuntien välisen yhteistyösopimuksen muuttaminen

VESDno-2023-131

Valmistelija

  • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat kunnat ovat sopineet helmikuussa 2021 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella (KH 30.11.2020 § 507) työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun kuuluvien kuntien välisestä yhteistyöstä kuntakokeiluun sekä kokeilulain toteuttamiseen liittyen. 

Kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa on sovittu siitä, miten yhteistyö toteutetaan ja pääsopimuksen velvoitteet pannaan täytäntöön. Kuntasopimus on myös kokeilulakiin liittyvien keskitettyjen palvelujen osalta Kuntalain 8 luvun 49 ja 54 §:n mukainen sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta Tampereella. Kuntasopimuksen liitteessä sovitaan Tampereelle keskitettyjen tehtävien ja palvelujen kustannusten jaosta kuntien kesken. 

Kuntien väliseen yhteistyösopimukseen on tarve tehdä teknisluonteisia muutoksia hyvinvointialueen käynnistymiseen ja kuntakokeilun jatkoon liittyen. Sopimuksen voimassaoloa jatketaan 31.12.2024 saakka kokeilulain voimassaolon muutoksen mukaisesti. Hyvinvointialueuudistuksen käynnistymisen johdosta sopimuksesta poistetaan viittauksen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Samassa yhteydessä sopimukseen on valmisteltu muutokset keskitettyjen kansainvälisten palvelujen rahoitusmallin ja keskitettyjen koulutus- ja perehdytyspalvelujen osalta.Sopimusmuutosten linjaukset on käsitelty joulukuun 2022 Pirkanmaan johtajakokouksessa. Tampereelle keskitettyjen kotoutumisaikaisten työnhakija-asiakkaiden ohjaus- ja neuvontapalvelujen osalta kustannustenjako perustuu jatkossa vieraskielisten määrään. Manuaalista kirjanpitoa vaatineesta suoriteperusteisesta laskutuksesta luovutaan. Keskitettyjen koulutus- ja perehdytyspalvelujen tarvetta ei enää kokeilun tässä vaiheessa ole nähty tarpeelliseksi ja tästä syystä ne on todettu aiheelliseksi poistaa kuntien välisestä yhteistyösopimuksesta. Yhteisten tehtävien osalta kustannustenjakoliitteeseen on tehty vastaavat muutokset jaettavien kustannusten perusteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. hyväksyä muutokset kuntien väliseen yhteistyösopimukseen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella.
  2. valtuuttaa Tampereen kaupungin sopimaan vastaavasta sopimuskautta koskevasta muutoksesta sekä muista teknisluonteisista päivityksistä Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan TE-toimiston, KEHA-keskuksen ja Pirkanmaan kaupunkien/kuntien väliseen pääsopimukseen sekä allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.