Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ostovapaamallin päivittäminen

VESDno-2023-152

Valmistelija

  • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 18.11.2013 päättänyt, että Vesilahden kunnassa otetaan käyttöön vapaaehtoiset palkattomat virka- ja työvapaat, ns. ostovapaat. Ostovapailla on tuoloin tavoiteltu n. 30 000 euron vuosittaista säästöä henkilöstökuluissa. Vuoden 2014 aikana ostovapaista kertyi säästöä 36 000 euroa. Ostovapaat ovat olleet käytössä edellä mainitusta päivästä lähtien. Viime vuoden aikana ostovapaita käytettiin 135 palkatonta päivää, joka vastaa euroissa n. 15 000 euroa. Palkattomien ostovapaiden edellytys on, ettei ostovapaiden vuoksi tarvitse hankkia sijaista, joten näin ollen sijaiskuluja ei ole. Ostovapaat tai ts. kannustevapaat ovat käytössä useassa muussakin kunnassa.

Nykyisessä ostovapaamallissa viiden päivän palkatonta vapaata kohden saa aina yhden palkallisen vapaapäivän ja kymmentä palkatonta päivää kohden saa siten kaksi palkallista vapaapäivää. Tällä hetkellä palkattomia ostovapaita voidaan myöntää työntekijää/viranhaltijaa kohti 10 päivää vuoden aikana. Palkattomien päivien perinnän voi jakaa enintään kolmelle kuukaudelle vähintään 2 päivän jaksoissa. Vapaan voi ottaa peräkkäisinä viikkoina, erillisinä viikkoina tai yksittäisinä päivinä vuoden aikana. Koko menettely perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää työntekijän suostumusta. Päätösvalta palkattomien vapaiden myöntämisessä on ko. työntekijän/viranhaltijan esimiehellä. Palkattomien vapaiden myöntämiseen tulee suhtautua työyksiköissä myönteisesti, mutta esimiehen täytyy tapauskohtaisesti harkita sallivatko tehtäväjärjestelyt palkattomien vapaiden myöntämisen. 

Kunnan palveluksessa on aloittanut tai aloittamassa useita uusia työntekijöitä/viranhaltijoita, joille ei ole ehtinyt kertyä vuosilomaa tulevalle kesälle tai loppuvuodelle. Näin ollen mahdollisuus hakea ostovapaita enemmän kuin 10 päivää mahdollista esimerkiksi uusille työntekijöille/viranhaltijoille kesän aikana pidemmän lomajakson toimipisteiden sulkuaikoina, tuoden samalla lisäksi säästöjä kunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että ostovapaita voidaan myöntää työntekijää/viranhaltijaa kohti enintään 20 päivää vuoden aikana. Muuten ostovapaamallin ehdot säilytetään ennallaan. 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.