Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kunnan suostuminen lohkomiseen perustellusta syystä kiinteistö Kivenkorva, 922-425-34-3

VESDno-2022-122

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Maanmittauslaitos kysyy kunnan suostumista rakennuspaikan lohkomiseen kiinteistöstä 922-425-0034-0003, Kivenkorva.

Ehdotus

Esittelijä

Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Kunnan hallintosäännössä 7 § Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät ja toimivalta kohta 8. antaa KiiML 33 §:n mukaisesti kunnan suostumuksen lohkomiseen perustellusta syystä. Koska maanmittauslaitos kuitenkin ohjeistaa, että suostumusta on pyydettävä kunnan kaavoituksesta vastaavalta viranhaltijalta, päättää Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta siirtää asian kunnanhallituksen päätettäväksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää kunnanhallitusta selvittämään, mikä on kantatilasta lohkottujen rakennuspaikkojen määrä ja ettei jo lohkottujen rakennuspaikkojen määrä aseta kiinteistöä epätasa-arvoiseen asemaan muiden samankokoisten kantatilojen kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus pyytää kunnanjohtajaa selvittämään mikä on kantatilasta lohkottujen rakennuspaikkojen määrä ja ettei jo lohkottujen rakennuspaikkojen määrä aseta kiinteistöä epätasa-arvoiseen asemaan muiden samankokoisten kantatilojen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.