Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kunnan edustajien nimeäminen yhdistyksiin, yhteisöihin ja asunto-osakeyhtiöihin

VESDno-2021-263

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty,​ edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Aikaisemmin edustus on ollut seuraavissa yhdistyksissä,​ yhteisöissä sekä asunto-​osakeyhtiöissä:

 • Tuomi Logistiikka Oy / neuvottelukunta: hallintojohtaja / tekninen johtaja
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy: tekninen johtaja / kunnanjohtaja
 • Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy: tekninen johtaja / kunnanjohtaja
 • Tavase Oy: kunnanjohtaja / tekninen johtaja
 • Tredu-​kiinteistöt: tekninen johtaja / kunnanjohtaja
 • As. Oy Vesilahden Maisteri: tekninen johtaja / kunnanjohtaja
 • Lempäälän Vesi Oy neuvotteluryhmä: Kristiina Pispala, Johanna Halme, Harri Vierikka

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää päivittää seuraavien yhdistysten, yhteisöjen sekä asuntoyhtiön edustajia:

 • Tuomi Logistiikka Oy / neuvottelukunta: hallintojohtaja / tekninen palvelupäällikkö
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy: tekninen palvelupäällikkö / kunnanjohtaja
 • Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy: tekninen palvelupäällikkö / kunnanjohtaja
 • Tavase Oy: kunnanjohtaja / tekninen palvelupäällikkö
 • Tredu-​kiinteistöt: tekninen palvelupäällikkö / kunnanjohtaja
 • As. Oy Vesilahden Maisteri: tekninen palvelupäällikkö / kunnanjohtaja
 • Lempäälän Vesi Oy neuvotteluryhmä: kunnahallituksen pj, teknisen lautakunnan pj, tekninen palvelupäällikkö.

Päätös

Kunnahallitus päätti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus päättää päivittää seuraavien yhdistysten, yhteisöjen sekä asuntoyhtiön edustajia:

 • Tuomi Logistiikka Oy / neuvottelukunta: hallintojohtaja / tekninen palvelupäällikkö
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy: tekninen palvelupäällikkö / kunnanjohtaja
 • Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy: YHDYSKUNTATEKNIIKAN ASIANTUNTIJA / TEKNINEN PALVELUPÄÄLLIKKÖ
 • Tavase Oy: kunnanjohtaja / tekninen palvelupäällikkö
 • Tredu-kiinteistöt: tekninen palvelupäällikkö / kunnanjohtaja
 • As. Oy Vesilahden Maisteri: OSAKE MYYTY, EI EDUSTAJAA
 • Lempäälän Vesi Oy neuvotteluryhmä: kunnahallituksen pj, teknisen lautakunnan pj, tekninen palvelupäällikkö, YHDYSKUNTATEKNIIKAN ASIANTUNTIJA

Tiedoksi

tekninen palvelupäällikkö, yhdyskuntatekniikan asiantuntija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.