Kunnanhallitus, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Yhteistoiminta-alueen vuoden 2022 talousarvio

VESDno-2021-370

Valmistelija

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden maksuosuudet Pirkkalan yhteistoiminta-alueelle ovat vuoden 2021 talousarviossa 14,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarviossa Vesilahden kunnan yhteistoiminta-alueen maksuosuus on 14,7 miljoonaa euroa, joka jakautuu seuraavasti:

 • hyvinvointipalvelujen hallintopalvelut 40 000 euroa
 • sosiaalipalvelut 3,2 miljoonaa euroa
 • ikääntyneiden palvelut 3,5 miljoona euroa
 • terveyspalvelut 3,0 miljoonaa euroa euroa

 

Tämän lisäksi erikoissairaanhoidon kustannuksiksi arvioidaan vuonna 2022 5,4 miljoonaa euroa.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus lausuu vuoden 2022 yhteistoiminta-alueen Vesilahden maksuosuuksista, talousarvioteksteistä ja informatiivisista tunnusluvuista.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2022 yhteistoiminta-alueen Vesilahden maksuosuudet, talousarviotekstit ja informatiiviset tunnusluvut. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että talousarviossa pysytään ja ylityksiltä vältytään.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden perusturvajohtaja Paula Paavilaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.