Kunnanhallitus, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Vaalitoimitsijoiden nimeäminen

VESDno-2021-341

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava

 • kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme sekä
 • laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan avio-puolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vesilahden kunnanvaltuusto on päätöksellään 26.4.1999/ § 21 jakanut Vesilahden kunnan kolmeen äänestysalueeseen eli Kirkonkylä, Narva ja Ylämäki.

Kunnanhallitus nimesi vuoden 2021 kunnallisvaaleissa toimivat äänestysaluekohtaiset vaalilautakunnat (jäsenet ja varajäsenet) sekä laitoksissa vaalit toimittavan vaalitoimikunnan (jäsenet ja varajäsenet) seuraavasti.

Kirkonkylä

Jäsenet Varajäsenet

Rauno Hanhela, pj.

1. Tuija Halivuori

Saana Jäntti, vpj.

2. Veikko Mäkinen

Jussi Keränen

3. Terttu Vesanen

Airi Mäkinen 

4. Timo Honkakunnas

Esko Heikkilä

5. Anna Paavilainen

 

Narva

Jäsenet Varajäsenet

Eija Nurmi, pj.

1. Sari Hietala-Karlsson

Aila Siven, vpj.

2. Jussi Virtamo

Velipekka Saarinen 

3. Erkki Tarvainen

Jari Helo

4. Miia Vannes

Tuula Seurujärvi       

5. Aarno Erenius

 

Ylämäki

Jäsenet Varajäsenet

Tero Onnela, pj

1. Satu Laitinen

Annika Latva, vpj.

2. Piia Tuunanen

Antti Lindroos

3. Eila Häihälä

Sari Virtanen

4. Henri Marttila

Terttu Tuovinen

5. Antti Uusi-Rasi

 

Vaalitoimikunta (laitos- ja kotiäänestys)

Jäsenet Varajäsenet

Anna-Maija Kurki, pj.

1. Lahja Ali-Löytty

Antti Uusi-Rasi, vpj.

2. Anna Paavilainen

Johanna Jarva

3. Reijo Suutari

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää vuoden 2022 aluevaaleissa toimivat äänestysaluekohtaiset vaalilautakunnat (jäsenet ja varajäsenet) sekä laitoksissa vaalit toimittavan vaalitoimikunnan (jäsenet ja varajäsenet).

Lisäksi kunnanhallitus määrää jäseniksi valituista vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi vaalilautakunnat seuraavasti: 

Kirkonkylä

Jäsenet Varajäsenet
Silja Vehmassalmi, pj.

 

1. Tuija Halivuori

Saana Jäntti, vpj.

2. Veikko Mäkinen

Timo Honkakunnas

3. Terttu Vesanen

Airi Mäkinen 

4. Anna Paavilainen

Esko Heikkilä

5. Jukka Harjula

 

Narva

Jäsenet Varajäsenet

Eija Nurmi, pj.

1. Sari Hietala-Karlsson

Aila Siven, vpj.

2. Jussi Virtamo

Velipekka Saarinen 

3. Erkki Tarvainen

Jari Helo

4. Miia Vannes

Tuula Seurujärvi       

5. Aarno Erenius

 

Ylämäki

Jäsenet Varajäsenet

Tero Onnela, pj

1. Satu Laitinen

Annika Latva, vpj.

2. Piia Tuunanen

Antti Lindroos

3. Eila Häihälä

Sari Virtanen

4. Henri Marttila

Terttu Tuovinen

5. Antti Uusi-Rasi

 

Vaalitoimikunta (laitos- ja kotiäänestys)

Jäsenet Varajäsenet

Anna-Maija Kurki, pj.

1. Lahja Ali-Löytty

Antti Uusi-Rasi, vpj.

2. Anna Paavilainen

Johanna Jarva

3. Reijo Suutari

Valmistelija

 • Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kuntaan on ilmoitettu esteistä vaalitoimitsijoiden osalta. Vaalilautakuntia on täydennettävä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää vaalitoimitsijat vuoden 2022 aluevaaleihin.

Päätös

Kunnanhallitus päätti päivittää vaalilautakuntien jäseniä siten, että

 • Narvassa Aila Sivénin tilalle valitaan Anja Haliseva
 • Ylämäellä Sari Virtasen tilalle valitaan Arto Mäkipää
 • Vaalitoimikuntaan (laitos- ja kotiäänestys) Anna-Maija Kurjen tilalle valitaan Riitta Vatanen.

Tiedoksi

Nimetyt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.