Kunnanhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Määrärahamuutos kiinteistöhankkeisiin

VESDno-2021-101

Valmistelija

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden Narvan Peuraniityn vuokraoikeus päiväkotirakennuksineen ja liittymineen on kihlakunnan voudin toimesta ulosmitattu ja sitten asetettu perjantaina 19.2.2021 julkiseen myyntiin huutokaupalla. Päiväkotirakennus on yksityisen tahon omistama, ja kunnalla on kiinteistöön määräaikainen vuokrasopimus 1.7.2035 asti. Ulosottolaitoksen julkisen myyntiesitteen mukaan: ”Vuokrasopimus sitoo ostajaa, mutta ostajalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja otti kiinteistön hallintaansa (LHVL32.1 §).”

Kohteen myynnillä voi siis olla vaikutus kunnan Narvan kylän varhaiskasvatuspalveluiden tuottamiseen. Tässä yhteydessä kunnan on harkittava, olisiko sen tarkoituksenmukaista omistaa Peuraniityn kiinteistö itse. Asiaa määrittää moni asia mm. tuleva palveluntarve, kiinteistön kunto, kiinteistön hinta, käytännön järjestelyt kiinteistönhoidon suhteen. Kohteen arvonmäärityksestä on tehty raportit, jotka ovat pykälän salattuna liitteinä. Liitteet ovat salaisia, koska se on kunnan taloudellisen edun turvaamisen vuoksi välttämätöntä. Liitteet sisältävät tietoa kunnan liikesalaisuudesta eli mahdollisesti hankittavista kiinteistöistä, niiden arvon määrityksestä ja hankintahinnoista, ja näiden tietojen julkinen käsittely vaarantaisi kunnan taloudellisen edun turvaamisen. 

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin kohta 17 kuuluu seuraavasti: "Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön liikesalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai säätiöille taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen samanlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin tai sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin; (10.8.2018/604)"

Kaupan kohdetta ja siihen liittyvää liiteaineistoa esitellään ulosottolaitoksen toimesta seuraavalla internet sivulla: https://huutokaupat.com/2532096/ulosmitattu-vuokraoikeus-paivakotirakennuksineen-ja-liittymineen-vesilahden. 

Kunnan budjettiin 2021 ei ole varattu riittäviä määrärahoja kohteen hankintaan. Jotta kohteen hankintaan voidaan tarvittaessa ryhtyä, on kunnanvaltuuston syytä varata tähän määrä eli tehdä budjettiin määrärahan muutos kiinteistöhankkeisiin. Määrärahan suuruuden on oltava riittävä ja oikeassa suhteessa kunnan tekemään arvioon Peuraniityn kohteen arvosta. Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan talousarviomuutoksista seuraavaa: ”Havaitusta talousarviomuutostarpeesta tulee ilmoittaa välittömästi talousjohtajalle. Kunnan hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa.”

Mikäli kunta osallistuu ulosottoviraston huutokauppaan, mikäli kunnan tarjous voittaa ja mikäli kunta ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin omistuksen ja haltijuuden siirtämiseksi kunnalle, tulee kunta sidotuksi asiaan yksityisoikeudellisesti riippumatta tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus käy keskustelua kiinteistöhankkeisiin varattujen määrärahojen suuruudesta ja lähettää asian valtuuston päätettäväksi.

Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se tekee määrärahamuutoksen kunnan kiinteistöhankkeisiin. Määrärahan suuruudesta päätetään kokouksen aikana. 

Kunnanhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana kunnanjohtaja muutti päätösesitystään: 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se tekee määrärahamuutoksen kunnan kiinteistöhankkeisiin. Määrärahan suuruudesta päätetään kokouksen aikana.

Kunnanhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)