Kunnanhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Esitys Narvan Kaunismäen kiinteistön ostamiseksi

VESDno-2020-262

Valmistelija

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden vanhustentaloyhdistys Ry on 18.9.2020 yhdistyksen ja Vesilahden kunnan kanssa käydyssä kokouksessa esittänyt, että kunta hankkisi vanhustaloyhdistyksen kiinteistöt varoineen ja velkoineen. Muistio tapaamisesta on saatettu 5.10.2020 kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanjohtaja on jo tässä vaiheessa todennut, että vaikka perusteet kiinteistöjen hankinnalle löytyisivät, ei asia ole yksinkertainen ja molempien toimijoiden vastuut ja velvollisuudet tapaukseen liittyen tulee selvittää tarkasti. 

Neuvotteluita on jatkettu ja vanhustentaloyhdistys on 26.10.2020 kokouksessaan päättänyt esittää Vesilahden kunnanhallitukselle seuraavaa:

Ensisijainen vaihtoehto: ”Yhdistyksen toiminta ajetaan alas ja Vesilahden kunta ottaa nykyiset yhdistyksen toiminnot vastatakseen ja tässä yhteydessä myös varat ja velat siirtyvät Vesilahden kunnalle tasearvoistaan. Taloushallinnon tehtävät siirtyisivät vuodesta 2022 alkaen.”

Toissijainen vaihtoehto: ”Yhdistys jatkaa itsenäisenä tulosvastuullisena toimijana, mutta kunta ottaa toiminnot ”haltuunsa” ja valitsee johtokunnan jäsenet ja näin ottaa huolehtiakseen ja vastatakseen yhdistyksen toiminnot parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä vaihtoehto mahdollistaisi ARA-rahoituksen hakemisen/saamisen kipeästi Vesilahdessa kaivattujen uusien vuokra-asuntojen rakentamiseksi. Nykyisillä yhdistyksen toimintaresursseilla se ei ole ollut mahdollista. Taloushallinnon tehtävät siirtyisivät vuodesta 2022 alkaen.”

Asiasta on tämän jälkeen jälleen keskusteltu kunnanhallituksessa 5.11.2020 ja kunnanjohtaja on todennut edelleen, että tulee 1) selvittää edellytykset siirtää Vesilahden Vanhustentaloyhdistys ry:n omistama kiinteistö yhdistyksen omasta aloitteesta ja sen omalla päätöksellä kunnan haltuun, 2) tarkastella asiaa yhdistyksen sääntöjen, kunnan ja yhdistyksen päätöksenteon sekä kuntia koskevan sääntelyn näkökulmasta. Selvityksestä on tehty raportti, joka on lähetetty valmistumisen jälkeen sekä kunnanhallitukselle, että yhdistykselle ja joka on pykälän oheismateriaalina. 

Raportissa todetaan, mm. että:

 • Järjestely ei saa merkitä kunnalle merkittävää taloudellista riskiä, eikä saa vaarantaa kunnan kykyä vastata tehtävistään.
 • Kunta voi ottaa vastaan omaisuutta, mutta se ei voi sitoutua sellaiseen, joka merkitsee sille merkittävää taloudellista riskiä. Toisaalta arvio tulee tehdä kokonaisarviona, jossa huomioon otetaan nykyiset takausvastuut ja niiden laukeaminen
 • Rakennuskannan vastaanottaminen on sallittua. Yhdistyksen muiden vastuiden osalta tilanne monimutkaisempi.
 • Yhdistyksen vastuita ja varoja ei voida kokonaisuudessaan siirtää sellaisenaan kunnan vastuulle = ”sulautuminen” kuntaan ei ole mahdollinen.


Tämän jälkeen Vanhustentaloyhdistys Ry on 9.11.2020 kokouksessaan päättänyt jatkaa yhdistyksen toimintaa toistaiseksi ennallaan ja keskeyttää neuvottelut kunnan kanssa. Vesilahden kunta on 16.11.2020 puoltanut yhdistyksen hakemusta Kaunismäen kahden (2) rivitalokohteen vapauttamista aravarajoituksista ja ARA on tämän jälkeen myös tehnyt päätöksen kohteiden vapauttamisesta.

Vanhustentaloyhdistyksen johtokunta on kokoontunut 2.12.2020 ja lähettänyt kirjeen kunnanhallitukselle (liite). Yhdistys esittää kirjeessä siis, että Vanhustentaloyhdistys myy Narvan Kaunismäen kiinteistön (rakennustunnus 922-425-10-28) Vesilahden kunnalle ”nimellisellä hinnalla” ja kunta ottaa vastattavakseen kaikki kiinteistöä koskevat velvoitteet. Yhdistys on esittänyt tarkennuksena, että nimellinen hinta on 1 €. Kiinteistöä koskevat velvoitteet liittyvät siihen, että kunta olisi jatkossa vastuussa rakennuksista sekä maapohjasta ja niihin liittyvistä tekijöistä ja järkevästi joko ylläpitää tai kehittää ostettua kiinteistöä. Esimerkiksi maaperän laadusta ei kunnalla ole käytössään tutkittua tietoa. Yhdistyksen mukaan kunnalla ei ole kiinteistöön tälläkään hetkellä takausvastuuta, eikä kunnan tietoon ole saatettu, että kiinteistö kohtaan kohdistuisi muita rasitteita tai velvoitteita mistä kunnan tulisi olla tietoinen. 

Tässä yhteydessä kunnan on ollut syytä selvittää kiinteistön hankkimisen liittyviä vaikutuksia kunnalle. Kohteeseen on tehty katselmus ja kunnan teknisen puolen arvion mukaan kiinteistö on ajettu kunnostamattomana käyttöikänsä loppuun. Kiinteistön mahdollinen arvo on tontissa uutena rakennuspaikkana, ei rakennuksissa. Mahdollinen arvo riippuu siitä montako rakennuspaikkaa tontille voi muodostaa ja mikä niiden markkinahinta on. Tämän hetken arvion mukaan tontista voisi olla mahdollista luoda kaksi itsenäistä ok-tonttia. Vesilahden kunnanvaltuusto on päättänyt 1.2.2021 § 4 alentaa muutamien Narvan kaavatonttien hintoja. Tonttien myynnistä vastaavien tahojen mielestä kunnalla on tällä hetkellä Narvassa tarpeeksi monipuolista tonttivarantoa. Ensisijaisesti kunnan alueen toimijoiden olisi hyvä tarjota kiinteistöjä myytäväksi julkisille markkinoille, vaikka sitten purkukuntoisina. 

Kiinteistöön on tehty asbestikartoitus ja sen jälkeen on saatu arvio purkukustannuksista. Tarjousten avauspöytäkirja on pykälän liitteenä. Käytännössä yhden (1) euron nimellisellä kaupalla kunta ostaa kiinteistön ja vastaa purkukustannuksista, joiden suuruutta voi arvioida em. tarjouksista. Kiinteistön mahdollisesta purkamisesta ja näiden palveluiden hankinnasta tehdään erillinen päätös sitten, kun kiinteistön hankinnasta on päätetty. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että se ei hanki Vesilahden vanhustentaloyhdistys Ry:n omistamaa Narvan Kaunismäen kiinteistöä (rakennustunnus 922-425-10-28) Vesilahden kunnalle.

Päätös

Kunnanhallitus päättää, että se 

 1. hankkii Vesilahden vanhustentaloyhdistys Ry:n omistaman Narvan Kaunismäen kiinteistön (rakennustunnus 922-425-10-28) Vesilahden kunnalle yhden (1) euron hintaan
 2. antaa kunnanjohtajalle valtuudet suorittaa hankinta kunnan puolesta ja allekirjoittaa hankintaa käsittelevät asiakirjat
 3. valtuuttaa teknisen lautakunnan järjestämään kiinteistön mahdollista purkamista koskevat toimenpiteet.

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana kunnanhallituksen puheenjohtaja teki muutosesityksen ja esitti kunnanhallitukselle, että se päättää hankkia kiinteistön 922-425-10-28 nimelliseen hintaan ja antaa kunnajohtajalle valtuudet suorittaa hankinta kunnan puolesta ja allekirjoittaa tarvittavat asiakirjat. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Harri Tapanainen esitti edellisen lisäksi, että alueelle ja kiinteistölle tehtävät toimenpiteet siirrettäisiin teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Esitystä kannatettiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.