Kaavatoimikunta, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kaavoituskatsaus vuodelle 2021

VESDno-2021-284

Valmistelija

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatoimikunta 20.9.2021

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 §) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioita. Katsauksessa seostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekö sellaiset päätökset, toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja totetuttamiseen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 § 170 hyväksynyt kaavoituskatsauksen 2021. 

Aluearkkitehti esittelee katsauksen sekä kaavoitusjärjestelmää ja kaavaprosessin etenemistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Kaavatoimikunta käy keskustelua kaavoituskatsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Kaavoituskatsaus merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)