Kaavatoimikunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Narvan korttelin 25 tontti 1

VESDno-2020-262

Valmistelija

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatoimikunta 19.5.2021

Tila 922-425-10-28 on pinta-alaltaan 2513m2, josta pieniosa on tiealuetta ja loput kaavan mukaista tonttia. Alueella on voimassa asemakaava: Narva rakennuskaava korttelit 24-35, joka tullut voimaan 15.5.1979. 

Kaavan mukainen Narvan korttelin 25 tontti 1 on pinta-alaltaan 2347 m2 ja rakennusoikeus sillä tehokkuudella e=0,3 on 704 km2. Tontti on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueeksi. Tontilla sijaitsevat entiset vanhusten asuinrivitalot’, jotka on tarkoitus purkaa.

Kunnanhallitus on päätöksessään 10.5.2021 § 81 esittänyt, että kaavatoimikunta tarkastelee alueen käyttötarkoitusta ja mahdollista kaavoittamista uudelleen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Puheenjohtaja

Kaavatoimikunta näkee asuinkäytön tontin pääkäyttötarkoituksena myös jatkossa. Kaavatoimikunta ei näe estettä käynnistää kaavamuutosta mikäli katsotaan tarpeelliseksi.
 

Päätös

Kaavatoimikunta päättää, että näkee asuinkäytön tontin pääkäyttötarkoituksena myös jatkossa. Kaavatoimikunta ei näe estettä käynnistää kaavamuutosta mikäli katsotaan tarpeelliseksi.

Tiedoksi

Aluearkkitehti, palvelusihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)