Kaavatoimikunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Lohkominen Kirkonkylän korttelissa 102 tontilla 4

VESDno-2021-164

Valmistelija

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatoimikunta 19.5.2021

Tontin omistaja on lähettänyt lohkomisaloitteen kaavatoimikunnalle koskien korttelin 102 tonttia 4 Rautialantien varressa kirkon läheisyydessä. Lohkominen koskee kiinteistöä 922-413-3-182, joka on pinta-alaltaan 1920 m2.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2004. Tontti on asemakaavassa osoitettu Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään (AL/s). Kortteli on osa kulttuurihistoriallisesti yhtenäistä aluetta. Ympäristön vanhan rakennuskannan, puuston, tiestön pihapiirin rakenteiden ja yleisilmeen säilymiseen sekä uudisrakentamisen sopeutumiseen ympäristöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta tehokkuusluvulla 0,25, joka on tontille 480 km2. Alueella on ohjeellinen tonttijako. Nykyinen Yrittäjätalo tontilla on osoitettu suojelumerkinnällä sr-1. Rakennusten kattokaltevuus on määrätty 40-45 astetta ja kerrosluku Iu2/3.

Lohkomisen tavoitteena on muodostaa n. 800 neliömetrin rakennuspaikka omakotitalolle. Hakijan tavoitteena on sopeuttaa uudisrakennus maisemaan asemakaavamääräysten mukaisesti ympäristö säilyttäen ja olemassa olevaa rakennuskantaa huomioiden mm. siten, että sitä ei rakenneta yksikerroksisena.

Ohjeellisen tonttijaon alueella rakennuspaikka voi muodostua esitetystä tonttijaosta poiketen. Lohkomisella ei ole vaikutusta voimassaoleviin kaavamerkintöihin ja määräyksiin eikä rakennusoikeusmäärään alueella. Esitetyllä lohkomisella on mahdollista muodostaa tarkoituksenmukainen pinta-alaltaan n.800 m2 oleva asuinrakentamiseen ja ympäristöönsä soveltuva pienehkö rakennuspaikka. Rakennuspaikka on liitettävissä nykyiseen kunnallistekniseen verkostoon. Lohkomisesta ei saa olla haittaa nykyisen kaavan toteutumiselle tai alueen muulle maankäytönsuunnittelulle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Puheenjohtaja

Kaavatoimikunta toteaa, ettei näe lohkomiselle estettä ja esittää, että kunnanhallitus antaa suostumuksen esitettyyn kiinteistön 922-413-3-182 lohkomiseen.

Perusteena on, että uusi rakennuspaikka on kunnallistekniikkaan liitettävissä. Tontilla jäljellä oleva rakennusoikeus on muutoin vaikeasti hyödynnettävissä ilman että vaarannetaan vanhan rakennuskannan säilyminen. Kaavatoimikunta toteaa, että uudisrakentamisen sopeutumiseen ympäristöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Päätös

Kaavatoimikunta päättää, ettei näe lohkomiselle estettä ja esittää, että kunnanhallitus antaa suostumuksen esitettyyn kiinteistön 922-413-3-182 lohkomiseen.

 

Tiedoksi

Kunnanhallituksen jatkokäsittely

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)