Kaavatoimikunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokkotien asemakaavan muutos

VESDno-2021-143

Valmistelija

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatoimikunta 19.5.2021

Kokkotien ja Kesontien kulmauksessa sijaitsevan korttelin 152 tontin 3 omistaja on lähettänyt kuntaan 22.3.2021 anomuksen asemakaavan muuttamiseksi omistamallaan tontilla ja sen viereisellä vuokraamallaan puistoalueella. 

Maanomistaja anoo asemakaavan muutosta AO-tontin käyttötarkoituksen muuttamiseksi kaavamerkinnälle AR, kerrosmäärän muuttamiseksi, rakennusoikeuden lisäämiseksi ja rakennusalan suurentamiseksi. Tontille halutaan rakentaa kaksi 1-kerroksista rivitaloa täydentämään rivi- ja pientaloista koostuvaa naapurustoa ja aluetta.

Rivitalojen sijainnista ja asuntojakaumasta ollaan keskustelu kunnan viranomaisten (aluearkkitehti, rakennustarkastaja) kanssa etukäteen. Asuintontin toimintoja on tavoitteena laajentaa viereiselle puistovyöhykkeelle, jonka hakijan edustaja on vuokrannut. Tontin ala on 2170 m2 ja anottu rakennusoikeus 540 kem2. Anomuksen liitteenä on toimitettu alustava viitesuunnitelmaluonnos.

Tontin alueella on voimassa Pappila asemakaava ja asemakaavamuutos, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.11.2003. Korttelin 152 tontti 3 on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO) ja siihen on osoitettu rakennusoikeutta 200 asunnolle ja 100 km2 talousrakennukselle. Tontille on osoitettu rakennusala ja ehdottomasti käytettäväksi kerrosluvuksi kaksi (II). Viereiselle tontille on rakentunut yksikerroksisia rivitaloja huolimatta siitä, että niiden rakennuspaikoille on myös osoitettu ehdottomasti käytettäväksi kerrosluvuksi kaksi.

Puistoalueella on voimassa Kirkonkylän rakennuskaava-alue, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 21.4.1992 ja tullut voimaan 6.8.1992. Puistoalueelle ei ole annettu kaavamääräyksiä.

Alueella on voimassa Kirkonkylän osayleiskaavan muutos ja laajennus, jossa tontti on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) ja puistoalue lähivirkistysalueena (VL). Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueet, jotka merkitään asemakaavaan AR-merkinnällä, ovat pientaloja.

Tontin kauppakirjassa todetaan: Ostajan ja myyjän kesken sovittu, että tontille käynnistetään kaavamuutos tontin käyttötarkoituksen muuttamiseksi ja rakennusoikeuden muuttamiseksi, jotta se soveltuu rivitalon rakentamiseen. 

Kaavamuutoksen laatimisesta on tarpeen laatia maanomistajan ja kunnan välinen kaavoituksen aloitussopimus. Maankäyttösopimus ei ole tarpeen, koska rakennusoikeuden nousu on jäämässä alle 500 km2. Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan n. 3000 m2.
Kunta laatii kaavan kustannuksellaan ja valitsee kaavan laatijan. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Puheenjohtaja

Kaavatoimikunta esittää, että laaditaan edellä esitetyn pohjalta kaavoituksen aloitussopimus kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 Kaavatoimikunta ei näe estettä kaavahankkeelle ja esittää kunnanhallitukselle

 1) että se päättää käynnistää kaavamuutoksen Kirkonkylän korttelin 152 tontille 3 ja puistoalueelle sekä kuuluttaa sen vireilletulosta.

2) että se päättää periä asemakaavan muuttamisesta maanomistajalta maksuluokan 2. eli 2500 euroa korvaus perustuen Kval 25.11.2013 § 79.

Päätös

 

Kaavatoimikunta päättää, että laaditaan kaavoituksen aloitussopimus kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kaavatoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle,

 1) että se päättää käynnistää kaavamuutoksen Kirkonkylän korttelin 152 tontille 3 ja puistoalueelle sekä kuuluttaa sen vireilletulosta.

2) että se päättää periä asemakaavan muuttamisesta maanomistajalta maksuluokan 2. eli 2500 euroa korvaus perustuen Kval 25.11.2013 § 79.

Esteellisyys

  • Virpi Alakoski esteellinen; hallintomenettelylain mukainen intressijäävi.

Tiedoksi

Kunnanhallituksen jatkokäsitely

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)