Kaavatoimikunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kirkonkylän osayleiskaavan päivitys

VESDno-2021-163

Valmistelija

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatoimikunta 19.5.2021

Kirkonkylän osayleiskaavassa oli tarkistamis- ja laajentamistarpeita ja kaavahanke käynnistyi vuonna 2003, jolloin hankkeesta laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä käynnistettiin kaavoitusta varten tarvittavien selvitysten hankinta. Kunnanhallitus hyväksyi kaavoituksen pohjaksi tavoitteet kesäkuussa 2004. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkonkylän osayleiskaavan muutos ja laajennus kaavan 13.11.2006, § 70. Kunnanhallitus määräsi kaavan tulemaan muilta kuin valituksen alaisilta osiltaan voimaan tammikuussa 2007. Kaava on tullut voimaan myös valituksenalaisena olleilta osiltaan 19.3.2009.
Kirkonkylän osayleiskaavan selostuksen kohdassa tavoitteet/ Toimintokohtaiset tavoitteet todetaan: ”Kaavoitustyön lähtökohdaksi on kunnanhallitus päättänyt kokouksessaan 14.6.2004 tarkemmin määritellyt tavoitteet. Tavoitteiden aikajanana on noin 10 vuotta eli tavoitteet on pyritty määrittämään vuoteen 2014 mennessä toteutuviksi. Tavoitteiden asettelussa on kuitenkin huomioitu, että tämän suunnittelujakson jälkeen Kirkonkylä ei ole ”valmis”, vaan sitä tulee pystyä edelleen kehittämään.”

Osayleiskaavassa osoitettuja mutta vielä asemakaavoittamattomia tai vireillä olevia asuntoalueita on yhteensä noin 60 ha, mikä vastaa noin 1200 asukkaan tarpeita asukastiheydellä 20 as/hehtaari. Kirkonkylällä on noin 46 hehtaaria osayleiskaavan asuntoaluevarauksia, jotka on jo asemakaavoitettu, mutta jotka on pääosin vielä toteutumatta. Tämä vastaa noin 920 asukkaan tarpeita, asukastiheydellä 20 as/hehtaari. Asemakaava-alueiden toteutumisen estää puuttuva kunnallistekniikka ja tiestö, jota alueille ei ole rakennettu. Nykyinen osayleiskaava mahdollistaa kunnan väestönkasvutavoitteiden saavuttamisen.

Kuntaan on valmistunut strateginen kehityskuva vuonna 2020 ja siihen liittyvä kaavoitusohjelma. Kaavoitusohjelman mukaan edettäessä tulevat nykyisen osayleiskaavan jäljellä olevat varaukset kaavoitettua n. 2025 mennessä, riippuen kunnan maanhankinnan ja yksityisten maanomistajien kanssa laadittujen sopimusten toteutumisesta. Yleiskaavan toteuman seurantaa on esitetty liitteenä olevalla kartalla. 

Uusien alueiden kehittämisen ja kaavoituksen pohjaksi olisi tarpeellista tarkastella Kirkonkylän ympäristöä ja sen kehittämismahdollisuuksia laatimalla alueelle uusi yleiskaava. Yleiskaava-alueen laajentaminen nykyisestä tulisi myös harkita.

Asemakaavoittamiseen on ilmennyt tarvetta myös alueilla, joita nykyisessä osayleiskaavassa ei asemakaavoitettavaksi ole osoitettu ja niiden asemakaavoittamiseen sopiminen tulisi tutkia yleiskaavoituksen kautta. Toisaalta rakentamisen painetta on myös yleiskaavan ulkopuolisilla alueilla. Niillä yleiskaava edistäisi maanomistajien tasapuolista kohtelua sekä rakennusoikeuksien osoittaminen yleiskaavassa lisäisi alueiden uudisrakentamisen ennakoitavuutta.

Kirkonkylän osayleiskaava rajautuu Rantaosayleiskaavaan, kaavoittamattomiin haja-asutusalueisiin ja Koskenkylän ympäristön osayleiskaavaan sekä Lempäälän kunnan alueisiin idästä.
Voimassa oleva Kirkonkylän osayleiskaavan muutos ja laajennus-kaava verkkosivulla: https://www.vesilahti.fi/wp-content/uploads/2018/11/KKoyk_.pdf

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Puheenjohtaja

Kaavatoimikunta keskustelee osayleiskaavatyön käynnistämisen tarpeesta ja tavoitteista sekä aluerajauksesta.

 

Päätös

Kaavatoimikunta päättää, että osayleiskaavan uudistamistyö on tarpeellista ja aluerajoista päätetään työn alkaessa syksyllä. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)