Kaavatoimikunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Hovinkulman asemakaavan muutos

VESDno-2021-156

Valmistelija

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatoimikunta 19.5.2021

Kirkonkylän tilan Kylä-Hovi, kiinteistötunnus 922-413-1-61, omistaja on lähettänyt kuntaan 26.4.2021 anomuksen asemakaavan muuttamiseksi tilansa alueella. Maanomistaja anoo asemakaavan muutosta Vihniäntien pohjoispuoliselle alueelle, joka nykyisessä asemakaavassa osoitettu M1 ja AM-alueiksi. Anomuksessa esitetään, että kaavamuutoksella voitaisiin alueelle muodostaa maisemaan sopiva erillispientalojen alue.
 
Alueen kaavoituksesta on neuvoteltu maanomistajan ja kunnan välillä 1. kerran vuonna 2016. Asiasta on neuvoteltu uudelleen 18.3.2021 ja Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen on laatinut luonnossuunnitelman pientaloalueesta, joka oheismateriaalina. Tiedoksi ohessa asiasta käytyjen neuvotteluiden muistiot.

Alueella on Hovin asemakaava, joka on tullut voimaan 2.5.2003. Asemakaavassa Kortteli 187 on AM-1/s merkinnällä osoitettu Maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan rakentaa tiloja myös majoitus- ja kokous-toimintaa varten. Ympäristön ominaispiirteet tulee säilyttää. Rakentamistoimenpiteiden osalta tulee neuvotella ennen rakennusluvan hakemista rakennuksen sijoituksesta, rakennuksen korkeudesta, materiaaleista ja rakennuksen hahmosta rakennusvalvonnan kanssa. Maisemaan kohdistuvat toimenpiteet tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin ja kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. Osa alueesta on osoitettu M-1 Maa- ja metsätalousalueeksi. Tätä koskee kaavamääräys: Alueen tulee olla puustoinen ja maisemarajojen aukeiden suuntaan tulee olla ehyet. Alueella on myös osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten alue (ET).

Alueella on voimassa Kirkonkylän osayleiskaavan muutos ja laajennus, jossa alue on osoitettu tilakeskuksen osalta AM/s merkinnällä, muulta osalta maa- ja metsätalousalueeksi (M). Alustava suunnittelualue olisi pinta-alaltaan n.5 hehtaaria (n. 50 000 m2).
Kaavamuutoksen laatimisesta on tarpeen laatia kunnan ja maanomistajan välinen kaavoituksen aloitussopimus. Myöhemmin, kaavan edettyä ehdotusvaiheeseen, on tarpeen solmia kunnan ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus. Maanomistaja korvaa kunnalle kaavoituskulut ja tien- sekä kunnallistekniikan rakentamiskulut luovuttamalla tonttialueita.
Kunta laatii kaavan kustannuksellaan ja valitsee kaavan laatijan. Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen on jättänyt tarjouksen kaavan laatimisesta, joka oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Puheenjohtaja

Kaavatoimikunta esittää, että laaditaan edellä esitetyn pohjalta kaavoituksen aloitussopimus kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kaavatoimikunta ei näe estettä kaavahankkeelle ja esittää kunnanhallitukselle

 1) että se päättää käynnistää kaavamuutoksen korttelin 152 tontille 3 ja puistoalueelle ja kuuluttaa sen vireilletulosta.

2) että se valitsee kaavan laatijaksi Arkkitehtitoimisto Helena Väisäsen, perusteena aluetuntemus ja kaavan laatimisen kokonaistaloudellisuus.

Päätös

Kaavatoimikunta päättää, että laaditaan kaavoituksen aloitussopimus kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kaavatoimikunta päättää esitäää kunnanhallitukselle

 1) että se päättää käynnistää kaavamuutoksen korttelin 152 tontille 3 ja puistoalueelle ja kuuluttaa sen vireilletulosta.

2) että se valitsee kaavan laatijaksi Arkkitehtitoimisto Helena Väisäsen, perusteena aluetuntemus ja kaavan laatimisen kokonaistaloudellisuus.

Tiedoksi

Kunnanhallituksen jatkokäsittely

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)