Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vesilahden kunnan saama testamenttilahjoitus

VESDno-2023-70

Valmistelija

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunta on saanut testamenttilahjoituksen, joka on osoitettu ”kunnan vanhusten hoitoon, virkistystykseen ja vanhustyöhön yleisesti kunnan parhaaksi katsomallaan tavalla”. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 23.1.2023 (§ 8) toimintaoikeuksien myöntämisestä kunnanjohtajalle testamenttivarojen ja lahjoitusten vastaanottamisessa, sillä kunnanhallituksen on testamenttien, perintöjen ja/tai muiden lahjoitusten tahtotilan noudattamiseksi delegoitava toimivaltuudet asioiden järjestämiseksi ja hyväksyä jäämistön hoidosta tehty tilitys. Testamenttilahjoituksen lopullinen summa ei näin ollen ole vielä selvillä.

Keskustelu testamenttilahjoituksen on käynnistetty vuonna 2022 hyvinvointikoordinaattorin johdolla ja keskusteluun on osallistunut aktiivisesti myös vanhusneuvosto, joka on laatinut 17.1.2023 esityksen testamenttilahjoituksen varojen käytöstä vuonna 2023. Huolellinen ja hyvin perusteltu esitys huomioi toimintaympäristön muutokset sekä testamentin kohderyhmän yhdenvertaisuuden ja se antaa hyvän pohjan päätöksenteolle, kun perintö on juridisesti jaettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Käydään lähetekeskustelua testamenttilahjoituksen varojen käytöstä ja seurannasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)