Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Hyvinvointi- ja osallisuusjaoston työsuunnitelma

VESDno-2023-73

Valmistelija

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnanhallitus päätti kokouksessaan 12.12.2022 hallintosäännön muutoksesta (§ 61), joka sisälsi hyvinvointi- ja osallisuusjaoston perustamisen. Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto toteutti vaalin, jossa valittiin jaostoon kolme jäsentä ja heidän varajäsenet (§ 64). Jaoston tehtävä Vesilahden kunnassa määriteltiin seuraavasti:

Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin, kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin.

Hyvinvointi- ja osallisuusjaosto

  1. valvoo, että kunnassa toimitaan ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain (549/2022) 5 ja 6 § 5 § mukaisesti,
  2. valvoo, että kunnassa toimitaan lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6 § mukaisesti,
  3. vastaa kunnan kotouttamisasioiden järjestämisestä ja siitä, että kunnalla on voimassa olevan lainmukainen kotouttamissuunnitelma sekä
  4. koordinoi kuntalaisten ja kunnan vaikuttamistoimielinten osallistumismahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tehtävissä.
  5. edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kunnassa ja kehittää kuntatasoista osallisuus- ja lähidemokratiamallia, yhteistyössä poikkihallinnollisesti muiden hallinnonalojen, vaikuttamistoimielinten, yhdistysten, järjestöjen sekä kuntalaisten kanssa.


Edelleen samassa kunnanhallituksessa 12.12.2022 hyväksyttiin Vesilahden kunnan hyvinvointisuunnitelma (§ 62) sekä perustettiin hyvinvointisuunnittelijan virka (§ 60). Näillä toimenpiteillä luotiin hyvinvointijohtamisen rakenteet, joiden avulla toimielin ohjaa ja valvoo lakisääteisten ja strategisten asiakirjojen toimeenpanoa.

Käytännössä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, kotouttaminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen ovat erittäin monialaisia kokonaisuuksia, jonka ohjaaminen, valvonta ja toteuttaminen vaativat yhteistä ymmärrystä sekä ilmiöistä että työskentelytavoista. Yhdessä keskustelluista ja sovituista asioista muodostuu toimielimen työsuunnitelma, jolla varmistetaan työskentelyn johdonmukaisuus ja kattavuus. Työsuunnitelmassa määritellään esimerkiksi kokousfrekvenssi, tavat kuulla eri sidosryhmiä ja sen mahdollinen vuosisykli sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnät periaatteet ja kanavat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Käydään lähetekeskustelua hyvinvointi- ja osallisuusjaoston työtavoista ja käynnistetään jaoston työsuunnitelman laatiminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)