Elinvoimatoimikunta, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kaakilanmutkan yritysalueen kehittäminen

VESDno-2021-336

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunta omistaa Kirkonkylässä, Kaakilanmutkassa Pelto-Varpe nimisen tilan, pinta-alaltaan 24754 m² (liite 1). Alueelle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu 1.10.2019 (lupatunnus 19-0056-SUU) (liite 2). Suunnittelutarveratkaisu on voimassa 11.11.2021 asti. 

Alueelle muodostetaan kolme teollisuustonttipaikkaa suunnittelutarveratkaisun mukaisesti: 

Tontti 1: pinta-ala 7400 m2, rakennusoikeus 2220 m2, hinta 44 400 €
Tontti 2: pinta-ala 7200 m2, rakennusoikeus 2160 m2, hinta 43 200 €
Tontti 3: pinta-ala 7400 m2, rakennusoikeus 2220 m2, hinta 44 400 €

Yhteensä: 22 000 m2, 6 600 m2, hinta 132 000 €

Vesilahden kunta on aloittanut kesällä selvitykset ja neuvottelu tunnustelut alueen kehittämiseksi. Alueen rakentuminen tukee elinvoiman kehittymistä Vesilahdella ja parantaa toimi- sekä tuotantotilojen saatavuutta kunnassa niin nykyisille ja uusille yrityksille. 

Pirkanmaalainen rakennuttaja on ollut yhteydessä kuntaan alueen rakentamisen ja kehittämisen osalta. Nykyinen suunnitteluluonnos on tehty kolmelle teollisuuskiinteistölle. Kehitysjohtaja esittelee alueluonnosta tarkemmin pykälän käsittelyn yhteydessä (liite 3, luottamuksellinen).

Kohteiden suunnittelussa pyritään huomioimaan mahdollisimman laajasti omavaraisuus hyödyntämällä maalämpöä sekä aurinkopaneeliteknologiaa. Hanke tukee kuntastrategian toteutumista: Kunnasta löytyy edellytykset nykyaikaiseen yrittämiseen.

Kehitysjohtaja on aloittanut ennakkoselvitystyön kilpailutuksesta ja sen laajuudesta yhteistyössä KuHa:n kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Elinvoimatoimikunta esittää, että

 1. kunta hakee rakennuslautakunnalta suunnittelutarvehakemukselle jatkoa vuodelle 2025 asti.
 2. kunnanhallitus ohjeistaa viranhaltijoita ottamaan huomioon hankkeen mahdollisen toteutumisen vuoden 2022 talousarvion suunnittelussa toimialoittain.
 3. hankekokonaisuuden ennakkomarkkinointi sekä kilpailutus aloitetaan vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Elinvoimatoimikunta on 20.9.2021 kokouksessaan päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että Kaakilanmutkan yritysalueen kehittäminen aloitetaan syksyllä 2021. 

Kaakilanmutkassa on kolme yritystonttia, joille pyritään vuoden 2022 aikana luomaan ajanmukaisia ja toimivia tiloja yritysten käyttöön. Elinvoimapalvelut ovat kartoittaneet kunnan yritystilojen määriä ja tarve uusille tiloille on suuri. Toimivat ja tarkoituksenmukaiset yritystilat mahdollistavat uusien yritysten sijoittumisen kuntaan ja antavat toisaalta myös kunnan nykyisille yrittäjille mahdollisuuksia kasvuun.

Elinvoimakunnan ja kehitysjohtajan yhteisen näkemyksen mukaan alueelle olisi tarkoituksenmukaisinta saada rakentumaan nykyaikaista hallitilaa tonttien sijainti ja koko huomioonottaen. Hankkeen alustavien suunnitelmien mukaan alue saataisiin parhaiten kehittymään kolmen kiinteistön mallilla, jossa kunta olisi mukana rahoittamassa yhtä kiinteistöistä. Investoitava summa olisi korkeintaan kaksi miljoonaa euroa. Kaksi muuta kiinteistöä valmistuisivat ulkopuoliseen omistukseen ja näissä kiinteistöissä kunta ei olisi mukana rahoitajana. Investoitava summa tarkentuu kun hanke kilpailutetaan ja kun kiinteistöön sijoittuvan yrityksen toimitilatarpeet ovat tiedossa. 

Hankkeen eteneminen alkaa siten, että hankekokonaisuus kilpailutetaan, jotta saadaan selville investoinnin suuruus. Samalla alueen ennakkomarkkinointi aloitetaan, jotta voidaan kartoittaa uuden yrittäjän tarpeet ja näin ollen tiedetään rakennuskustannukset tilojen osalta. Varsinainen päätös investoinnista tehdään tarkempien kustannusarvioiden selvittyä. 

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että

 1. kunta hakee rakennuslautakunnalta suunnittelutarvehakemukselle jatkoa vuodelle 2025 asti, 
 2. viranhaltijat ottavat hankkeen huomioon vuoden 2022 talousarviota laadittaessa, 
 3. kunnanjohtajalle annetaan oikeus aloittaa rakennushankkeen klpailutus, ja että
 4. hankkkeesta tehdään erillinen investointipäätös hankkeen kilpailutuksen jälkeen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kehitysjohtaja Timo Haapaniemelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarviossa 2 MEUR investoinnin Kaakilanmutkan kiinteistöhankkeelle vuodelle 2022 (KV 8.11.2022 § 70). Kaakilanmutkan yritysalueen tonteista on tehty esisopimus yksityisen toimijan kanssa, joka on vastannut kohteet markkinoinnista vuoden 2022 aikana.

Kunnan elinkeinoelämän kehittymiseksi on kriittistä edistää yrityksien tontti- ja toimitilaratkaisuja. Kaakilanmutkan toimitilahanke on herättänyt kiinnostusta yrityksissä ja toimitilojen tarve on selkeä.

Kuluneen vuoden aikana taloustilanne on muuttunut merkittävästi Suomessa ja maailmalla. Inflaation merkittävä nousu (noin 8 %) sekä korkotason nousu (noin 3 %) edellyttävät investointien tarkastelua uudelleen. Kunnalla on suunnitteilla merkittäviä investointeja tuleville vuosille, jolloin on kriittistä varmistaa kunnan kyky rahoittaa myös tulevien vuosien investoinnit.

Kehitysjohtaja on laatinut vaihtoehtoisia malleja hankkeen toteutumisen edistämiseksi ja esittelee ne kokouksessa toimikunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

 • Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Elinvoimatoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 

Kaakilanmutkan kiinteistöhanke käynnistetään seuraavin ehdoin:

 • Vesilahden kunta investoi kiinteistön toimisto-osaan, jonka pinta-ala on n. 400 m2. Toimistotiloihin siirretään nykyisen kunnanviraston toiminnot ja osa toimistotiloista vuokrataan yrityksille.
 • Vesilahden kunta vuokraa hallitilan rakennuttajalta, noin 1000 m2, ja edelleen vuokraa sen eteenpäin yrittäjille.
 • Hanke käynnistyy kun 75 % rakennettavista tiloista on sopimuksella.


Tämän lisäksi elinvoimatoimikunta ohjeistaa kehitysjohtajaa valmistelemaan kunnanhallitukselle tarkemmat talousvaikutukset yllä mainitun mallin pohjalta sekä valmistelemaan asian kunnanhallituksen päätökselle.

Kokouskäsittely

Aino-Riikka Simula poistui kokouksesta 18.35.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)