Asemakaava muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo (MRA 30 §, MRL 63§)  

Kuulutusaika

29.6.2022 - 29.6.2027

Kuulutus

Vesilahdentien eteläinen osayleiskaavoitus koskien Kirkonkylän osayleiskaavan eteläosaa ja Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan pohjoisosaa on käynnistynyt kunnanhallituksen alustavalla päätöksellä 13.11.2021 § 226.

Kaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan Vesilahdentien eteläpuolella. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Vesilahdentiehen, idässä kuntarajaan ja olemassa oleviin kiinteistörajoihin, etelässä Ylä-Uotilan alueen pelto- ja metsäalueiden rajaan, lounaassa ja lännessä yleiskaavojen rajaan. Osayleiskaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 178,9 hehtaaria.

Osayleiskaavan keskeisinä tavoitteina ovat väestönkasvuun varautuminen, yhdyskuntarakenteen jäsentäminen, keskustan eteläpuolisen alueen kehittäminen, kulkuyhteyksien ja teknisten verkostojen kehittäminen viheryhteystarpeet huomioiden, elinkeinoelämän kasvun vahvistaminen ja asuinympäristöjen laadun ja monipuolisuuden edistäminen. Yhtenä konkreettisena tavoitteena on parantaa kunnan asuin- ja yritystonttien tarjontaa ja palvelujen saatavuutta sekä kunnan energiaomavaraisuutta eri tuotantomenetelmät huomioiden.

Kunnanhallitus on päättänyt 13.6.2022 § 113 kuuluttaa vireille Vesilahdentien eteläisen osayleiskaavan ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä kunnan internet-sivuilla: https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitusja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat/ ja Vesilahden kirjastossa, osoitteessa Huhtatie 7, 37470 Vesilahti, aikavälillä 30.6.–30.7.2022. OAS pidetään nähtävänä koko suunnittelutyön ajan Vesilahden kunnanvirastossa sen aukioloaikojen puitteissa sekä kunnan verkkosivulla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollista ilmaista mielipiteensä 30.7.2022 mennessä osoitteella Vesilahden kunta, kunnanhallitus, Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti tai sähköisesti vesilahdenkunta@vesilahti.fi tai olemalla yhteydessä kuntaan.

 

Kunnanhallitus

 

Lisätietoja antavat:

Kunnanjohtaja, Tuomas Hirvonen
p. 044 431 4340, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

tai kaavaa laativa konsultti

Sweco, Anna-Maria Latosaari
p. 040 538 2512, anna-maria.latosaari@sweco.fi